Tsjerkeblêd September 2023

Tsjerkeblêd September 2023
 

Meditatie:

Waar draait het om?
 In de 16e en 17e eeuw ontdekten wetenschappers als Copernicus en Galilei dat dat zon niet om de aarde draait (zoals we lange tijd dachten, want de zon ‘komt op’ in het oosten en  ‘gaat onder in het westen). Maar in plaats van dat de zon om de aarde draait, ontdekten zij dat de aarde, samen met 7 andere planeten in ons zonnestelsel, jaarlijks in een baan om de zon draait. Onze dag en nacht hebben we niet te danken aan de zon die om de aarde draait, maar aan het feit dat de aarde elke dag in 24 uren één keer om zijn as draait.
 
Helaas werden deze geleerden door de kerk van die tijd in de ban gedaan; het was ketters wat ze beweerden, ‘want in de Bijbel staat...’ Jammer, en niet nodig, als geloof en wetenschap zo tegenover elkaar worden gezet. Ik meen toch een redelijk orthodox theoloog te zijn, maar fundamentalistisch met de Bijbeltekst omgaan is voor rechtzinnig geloven niet nodig.
Jammer ook dat eenzelfde soort tegenstelling vaak wordt gemaakt als het gaat om de vraag van Schepping en Evolutie. Charles Darwin, de man achter de evolutietheorie trof lange tijd eenzelfde lot als Copernicus en Galilei. Maar we hoeven niet op deze manier een tegenstelling te maken tussen geloof en exacte wetenschap. Ik heb er onlangs, toen ik over het 1ste scheppings-verhaal preekte, één en ander over gezegd. Wetenschap is breder dan de exacte wetenschappen van biologie, wis-, natuur- en scheikunde. Filosofie (en ook theologie) is óók wetenschap. Ze zijn voor mij zelfs ‘de hogere wiskunde’. Ze stellen namelijk niet alleen de vraag ‘hoe’, de dingen in elkaar steken, maar zoeken ook naar een antwoord op de vraag waartoe, met welk doel de wereld in elkaar zit zoals ze in elkaar zit; en met welk doel, welke drive voor ogen wij mensen onszelf en de wereld om ons heen verder willen ontwikkelen.

 

Omdraaien

Volgens mij koos Jezus voor een andere weg! Niet voor de weg van survival/overleven (want dan had hij vast ouder kunnen worden, langer kunnen leven dan de 33 jaar dat hij nu op aarde was). In plaats van ‘survival’ voor zichzelf offerde Hij zijn leven op, terwille van ons mensen. Hij koos voor de weg van het stervende tarwegraan.

Waar draait het om? Nou, de zon draait niet om de aarde, de aarde draait om zijn as! Maar waar draait het verder in het leven om? Sommigen zeggen, het draait uiteindelijk allemaal om geld (‘Money makes the world go round’). Of liefde, de aantrekkingskracht tussen de seksen, alles draait om de god Eros. Of, alles draait om macht.

Het bijzondere van de Bijbel (niet van kaft tot kaft, maar vanuit de kern, Jezus Christus, gelezen) is dan dat het evangelie dat omdraait (“Umwertung aller Werte”; alles krijgt een andere waarde en betekenis).
Jezus zegt: “Ik ben niet gekomen om mij te laten dienen, maar om te dienen”. En ik ben niet gekomen om het oordeel te voltrekken (waar Johannes de Doper als boeteprofeet voor  waarschuwde) maar om Gods oordeel over de zonde  te dragen in jullie plaats, plaatsvervangend’. En waar wij mensen uit onszelf vaak denken dat wij God moeten zoeken (religie als zoektocht naar het goddelijke, het mysterie), daar zegt het evangelie dat God ons zoekt; ons gezocht heeft en in Jezus naar ons toegekomen is.

Waar draait het om? In Jezus Christus draait God de rollen om. Het draait om wanneer wij in gaan zien en gaan geloven, ons er aan overgeven dat God in Christus zichzelf aan mensen bekend maakt. “Wie mij gezien heeft heeft de Vader gezien”.
                                                
ds. Anne Elverdink

 

P.S. 1

Juist vandaag las ik in de krant, het FD, een mooi artikel over een boek van de Remonstrantse theoloog Eberhard Meijering: (ik las eerder goeie boeken van hem) “Zweverig vaag of hoogmoedig concreet”, waarin de schrijver aangeeft het meeste te voelen voor dat concrete, dat God zich in Jezus Christus laat kennen (zonder dat dat ons hoogmoedig hoeft te maken)

P.S. 2

Omdat ik op 24 september hoop verbonden te worden aan de Gereformeerde kerk van Zuidhorn, zal dit de laatste bijdrage zijn die ik mag leveren aan het gezamenlijke kerkblad van Burdaard / Wânswert en Reitsum c.a. Ik wens u allen van harte, vanuit de grondslag van mijn gelovig bestaan, Gods zegen toe voor de komende tijd. Probeer met elkaar als levende stenen te blijven bouwen aan Christus’ kerk. “Heer, wat een voorrecht om ... in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan”.

                                                                                        ------


Gebedsgroep
Al zou de vijgenboom niet bloeien
en geen druiven aan de wijnstok zijn,
dan nóg heb ik reden genoeg om te geloven
dat God vruchten geeft en wijn!
        
Als ik dagelijks de kracht krijg
ondanks pijn om God te loven,
dan is dat reden genoeg
om vast in Hem te geloven!

Al zouden er geen runderen meer
in de groene weiden lopen,
dan nóg heb ik redenen genoeg
om te geloven en te hopen!
        
Te hopen dat God de Voorziener is
voor mensen en voor dieren,
dát is reden genoeg om te geloven
dat ik met Hem feest kan vieren!

Ik heb duizend redenen genoeg
dat ik in Hem geloven mag,
Die beloofd heeft voor mij te zorgen
gisteren, vandaag en elke dag!   
Els Hengstman-van Olst

De gebedsgroep komt op vrijdag 15 september bij elkaar
bij Pieter Reitsma, Hoofdweg
We beginnen om 20.00 uur. Een ieder is van harte welkom.Voor vrouwen: doe maar gewoon, dat is genoeg!
Het is weer gelukt om voor zes vrouwenochtenden een spreker/spreekster te vinden!
De eerste keer is op vrijdag 22 september 2023. Met z’n allen koffiedrinken, zingen en luisteren naar Afke van der Mark. Waarom hier een keer naar toe gaan? Om je verbonden te voelen met andere vrouwen. En om meer van Gods onvoorwaardelijke Vaderliefde te ontdekken.
Hartelijk welkom om 9:30 in het MFC in Burdaard.
Organisatie Interkerkelijke Vrouwenochtenden, tel.
06-48755808
 

Yn memoriam Eelze Tabak

Op 10 augustus ferstoar tige ûnferwachts ús gemeentelid Eelze Tabak en op 17 augustus is hy te Wânswert op it hôf kommen. Foarôfgeand oan syn begraffenis ha wy, yn de tsjerke dy’t him sa dierber wie, stilstien by syn libbenswei. Eelze syn bern en pakesizzers brochten yn de tsjinst hiel moai ûnder wurden hoe’t Eelze der altiten foar harren west hat as heit en pake. Yn grutte tankberens waard weromsjoen op wat hy foar Saapke en foar de bern en bernsbern betsjutten hat. En de tank waard ek muzikaal ûnderstreke troch ien fan de pakesizzers mei it spyljen fan “Nuvole Bianche” fan Ludovico Einaudi. Neist it weromsjen op alles wat Eelze wie foar syn neisten, is yn de oertinking ek beneamd dat Eelze der altiten folop wie foar de doarpsmienskip. Wânswert lei him nei oan it hert en jierrenlang hat hy him mei hert en siel ynsetten foar de tsjerke, foar de skoalle en foar it ferieningslibben yn syn bertedoarp. En dêrneist wie Eelze ek in man dy’t hâlde fan goed kontakt en fan goed omgean mei de minsken dy’t hy moete op syn libbenswei. Syn sa hastich ferstjerren lit, neist it grutte gemis foar syn frou, foar syn bern, foar syn pakesizzers, foar syn skoanmem Geartsje en foar syn fierdere neiste famylje, ek in grut leech plak efter by in protte oaren. It sil sa frjemd wêze dat hy der net mear is. Yn de tsjinst is dit beneamd mar ek is der ûnder wurden brocht dat Eelze libbe hat mei grut leauwensfertrouwen. Leauwensfertrouwen dert Eelze sa graach oer songen hat yn syn libben! En dat leauwensfertrouwen is yn de tsjinst understreke troch it lústerjen nei Psalm 23 en nei wurden út Romeinen 8. Wy meije der wis fan wêze dat de Goede Hoeder der altyd foar ús wêze sil en dat neat ús skiede kin fan Gods leafde. Fanút it leauwe meije wy der op fertrouwe dat dy leafde ús drage sil, ek oer de grins fan de dea hinne. Yn dy leafde meie wy Eelze no burgen witte. Dat Eelze libbe fanút dat witten dat waard ek goed oanjûn troch de wurden boppeoan de roukaart en dy wiene sa:
                          Rustig en veilig.
                 Elke dag van mijn leven zorgt de Vader voor mij.
                Iedere dag mij gegeven is mijn Heiland nabij
.               Met Hem ga  ik rustig tot ’t eind van de baan.

                Met Hem kom ik veilig in ‘vaderhuis aan.
Yn it teken fan dit witten is Eelze betocht yn de tanktsjinst foar syn libben op 17 augustus. Wy meije him feilich witte yn Gods hân en lit it sa wêze dat Saapke, de bern, de pakesizzers, syn neiste famylje en alle oaren dy’t no fierder moatte sûnder Eelze, harren droegen witte troch Him dy’t sein hat: “Ik sil altyd neist jim stean”. Yn alle gemis wol Hy der foar ús wêze! En lit it ek sa wêze dat de neisten fan Eelze yn alle gemis erfare meije dat der leafdefol omtinken is fan minsken om harren hinne.
Teun R.A. SimonidesBelevingskerk Burdaard organiseert

                                                 
                                                 op zondag 17 september de startzondag THEMA: GA MEE! 
                                                 Samen vieren, met ds. Bert Timmer
                                                 Samen ontdekken, tijdens een creatieve activiteit
                                                 Samen eten, na afloop koffie/thee met gebak

Waar: Tsjerke oan 'e Ie | Wanneer: zondag 17 september
Tijd: 10.00 uur | Voor wie: Iedereen, jong en oud

 
terug