Wie zijn wij

Missie
De Protestantse Gemeente Burdaard-Wânswert-Jislum is een open gemeente waar veel mogelijk is en waar de mensen elkaar goed kennen. Het evangelie van Jezus Christus is het uitgangspunt voor de activiteiten die in de gemeente plaatsvinden.

Eredienst
De zondagse eredienst is belangrijk voor de gemeente. Het vormt het uitgangspunt voor de nieuwe week. In de eredienst komt veel samen: mensen, emoties, verlangens, teleurstellingen, blijdschap enz. De eredienst brengt ons in het licht van Christus.
De jongere generatie gemeenteleden geeft aan zich minder met de traditionele kerkdiensten verbonden te voelen.
Enkele jaren geleden is de Belevingskerk ontstaan. Enkele jongere gemeenteleden willen met de Belevingskerk een nieuwe manier van vieren en samen-zijn stimuleren.

Pastoraat
In de kerkelijke gemeente van Burdaard-Wânswert-Jislum is omzien naar elkaar belangrijk. We proberen met elkaar mee te leven in goede en in slechte tijden. In dat menselijk meeleven wordt iets zichtbaar van Gods betrokkenheid op het leven. Pastoraat is een actie van mensen namens God.
Vanouds hebben de predikant en ouderlingen een grote pastorale taak. In de huidige tijd is dat minder, omdat de predikant in deeltijd werkt en het moeilijk is om ouderlingen te benoemen in de kerkenraad.
Omdat de gemeente vergrijst, gaat er veel pastorale aandacht naar de groep ouderen in de gemeente.

Diaconaat
De diaconie is de trekker van het diaconaat in onze gemeente. Er zijn enkele vaste activiteiten:
  • Kerstattenties
  • 1 keer per jaar helpen bij de zondagse activiteit in Het Lichtpunt.
  • Zorg voor minima in de drie dorpen van onze gemeente.
  • Financiële steun aan diaconale/maatschappelijke organisaties.
terug