Tsjerkeblêd Juni 2023


Meditatie
 

Meester men zoekt u wijd en zijd, komend langs velerlei wegen


Daarom zoekt U mensenkind; zoek, Herder, mij, opdat ik vind...
                                                                                                 LvdK, Gez. 170 : 1 (begin) en 5 (slot)
Ja, hoe zit dat nou eigenlijk met de schapen en de Herder: wie zoekt nou wie?! (en ‘wie weet Wie of Wie weet wie te vinden’?)
Het lied hierboven begint met mensen die God zoeken, wijd en zijd, langs velerlei wegen. Maar geldt dan net zoals er ‘vele wegen naar Rome leiden’, dat er ook vele wegen, vele godsdiensten de weg naar God kunnen wijzen? Kijk, religieuze zoekers zijn er vele, onder allerlei godsdiensten. Wie ben ik dan om te stellen dat mijn zoektocht (mijn zoeken en vinden) beter is geweest dan die van een ander; een Boeddhist, Moslim of Hindoe? Maar aan de andere kant: wat doe ik met de woorden van Jezus: “Niemand komt tot de Vader dan door mij”?
Nogmaals er zijn in deze wereld, ook in onze tijd nog, heel wat religieuze zoekers. Maar, dacht ik: als je iets of iemand wilt gaan zoeken, dan moet je wel weten wie of wat je zoekt. Als ik één van onze jongens toen ze 10 waren naar de garage had gestuurd: ‘Chris of Sander, wil jij voor mij even de waterpomptang halen?” Grote kans dat ze met een nijptang, platbektang, zijkniptang, spitsbektang, of zelfs met een lijmtang of bahcosleutel waren komen aanzetten, als ik ze niet eerst geleerd heb wat een waterpomptang is
en hoe die er uit ziet …
Geldt dat niet ook als we God zoeken? Want gaat het daarbij om het vinden van rust en evenwicht in jezelf; weer in balans komen? Dan zou je kunnen denken dat Mindfulness je dicht bij God brengt of Yoga (en dat zijn prima manieren om je rust en balans te hervinden in het leven, maar of je daar God vindt ...) Of God moet Almachtig en Rechtvaardig en Eerlijk zijn en Hij moet vooral Liefde zijn. Maar ik weet niet of ik op die manier ooit bij een gekruisigde Heiland uitkom… Wie of wat moet ik zoeken?!
En dan denk ik aan die gelijkenis die Jezus vertelde; die van die 99 schapen en eentje was er zoek geraakt. ‘Op zoek gegaan’ misschien wel, maar juist zo ‘zoek geraakt’. En dan is het de herder die op zoek gaat. Met het laatste (66e!) couplet van Psalm 119 zingen we “Ik was een schaap en had de weg verloren. Zoek, Heer, uw knecht...” Zoek ik God, of moet Hij mij zoeken en weten te vinden?
In het Nieuwe Liedboek staan naast liederen ook hele mooie gedichten en gebeden.
Zo ook een gedicht, een gebed van kerkvader Augustinus - op pag. 1351
          Op de plaats waar ik was
          Wanneer zocht ik U daar
          En U stond gewoon vóór mij
          Maar ik was ook van mijzelf weggelopen 
           en kon mezelf niet vinden,
           laat staan U!

Als ik als mens God moest zoeken als mijn kind de waterpomptang zou ik Hem ooit gevonden hebben? Zou ik dan ooit in een gekruisigde en opgestane Heer de Zoon van God en de herder van mijn leven herkend hebben?
Kijk kort nog even naar de regels 5 en 6 van Gz. 170 : 5.       5  ‘Daarom zoekt U elk mensenkind,       6  zoek, Herder, mij, opdat ik vind’.
Hoe zit het in regel 5: Wie is daar het onderwerp? En wie of wat is het lijdend voorwerp? Bedoelt de dichter te zeggen: ‘Daarom is God op zoek naar elk mensenkind’? Of bedoelt hij te zeggen: ‘Daarom is elk mensenkind op zoek naar God’?
Wat is nodig voor een geslaagde zoektocht?
En dan denk ik aan mijn jongens van 10, die inmiddels 30 en 27 zijn. De ene kan ik al wel om een waterpomp sturen. Die weet wat ik bedoel. De ander zal nog steeds geen idee hebben van wat hij moet halen, vrees ik. En, helaas, voor beide, als het gaat om het zoeken van God...
Dan denk ik aan dat prachtige dooplied NLB 778 : 3
 “Geef dat wij niets zozeer begeren    als dat ons kind U kennen zal”.           
Ik hoop en bid dat Hij hen (en mij!) blijft zoeken en vroeg of laat zal weten te vinden.
                                                
                                                                                                                                       ds. A. Elverdink

 

Gebedsgroep

De gebedsgroep komt op vrijdag 1 september bij elkaar bij Pieter Reitsma, Hoofdweg 138b. We beginnen om 20.00 uur. Een ieder is van harte welkom. 

Himelfeart en Pinksteren 

Dat barren wie in himelske atraksje
Foar Jezus hjir op ierde syn lêste aksje
Mei de tasizzing, ienris kom ik sa ek wer nei jim ta
Bliuw ferwachtsjend hjir earst foar jim gerak
De Hillige Geast komt foar my yn’t plak
en hjirmei moat jimme dêr fertrouwen yn ha
Yn frijheid, frede op dizze ierde libje
mei leafde en freugde it nei te stribjen
En draach dy hâlding út yn it rûnom.
Fol mei moed te hâlden ta de ein
Dêrfan hat Jezus doe noch sein
Oara et laboara oant ik kom.


 

Verslag van de kerkenraadsvergadering opwoensdag 3 mei 2023

1. Preses S. van der Velde heet alle aanwezigen hartelijk welkom geeft het woord aan ds. Timmer die deze avond de opening verzorgt.
 

2. Opening

Na het gebed leest ds. Timmer vers 9 en 10 uit 1 Petrus 2. Dit naar aanleiding van het thema van de tentdienst van afgelopen zondag ‘Koninklijke familie’. Wat betekent ‘kerk-zijn’ tegenwoordig? Kerk: het is een kring van mensen rondom Jezus; een gemeenschap. Vroeger hield deze gemeenschap zich vooral bezig met feiten en geloofskennis. Iedereen heeft hierbij nog wel herinneringen: catechisatie, Bijbelteksten en psalmversjes uit het hoofd leren en opzeggen, de catechismus behandelen en uit het hoofd leren, enz. enz. Tegenwoordig staat het gevoel en de beleving meer centraal. Eerst relatie en ervaring en vervolgens verdieping. Eigen normen en waarden komen in de plaats van vaste normen en waarden. Ook de rol van de predikant en de inhoud van de zondagse eredienst verandert hierdoor. Denk bv aan de belevingskerk. Hoewel in het begin vooral ‘het beleven’ centraal stond, wordt er de laatste tijd ook meer aandacht geschonken aan de inhoud. Op die manier spreek je de verschillende leeftijdsgroepen beter aan in de gemeente.
We moeten ervoor oppassen dat het niet alleen een ‘consumeren’ wordt: dat je alleen opzoekt wat bij je past, wat je aanspreekt. Ook komt de vraag naar voren of je beter/anders gelooft wanneer je meer kennis hebt van de bijbel…

3. Evaluatie afgelopen en komende zondagen

Tijdens de tentdienst was er nog geen collectedoel bekend. Er wordt besloten om de opbrengst te besteden aan de (ver)deelkast.
4. Hoe gaan wij als gemeente om met ons geld en onze bezittingen?
De kerkrentmeesters gaan zich naar aanleiding van de gemeenteavond oriënteren over ons geld en bezittingen.

5. jaarrekening diaconie

M. Visser-Hoekstra geeft uitleg over de jaarrekening van de diaconie.
De baten en lasten zijn hoger uitgevallen vanwege o.a. door te zenden collectes bedrag (de collecte voor Oekraïne bracht zeer veel op aan het begin van de oorlog).
N.a.v. de uitkomsten van de gemeenteavond wordt besloten om de diaconie een extra bedrag te geven. Evaluatie geschiedt na de eerstvolgende jaarrekening.

6.  Aangedragen kerkenraadsleden

Het is moeilijk om mensen te vinden die zitting willen nemen in de kerkenraad. Er staan nog wel een aantal namen op het lijstje. Ds. Timmer zal nog wat bezoekjes brengen.

7. Jaarboekje

De website voor onze gemeente is vernieuwd door G. Talsma en R. Rozenga (heeft hierover het beheer). Wel moet duidelijk zijn welke onderdelen uit het kerkblad wel of niet op de website mogen worden geplaatst, vanwege de privacy.
  1. Rapportages
Diaconie: er zijn 2 extra hulpen bijgekomen voor het beheren van de (weg)geefkast.
      
  1. Sluiting
P. van der Velde-Elgersma leest een gedicht van Nel Benschop “Onze tijd”.Tritich jier ferlyn
It is yn 1993 begûn, dy petearen om de herfoarmden en grifformearden bijelkoar te bringen. Yn de tsjerke op’e terp hinget in list werop dat ek oanjûn is.
Yn 2008 is dat klear kommen ûnder lieding fan de beide Klazen, Jongsma en de Graaf, silger. Dy’t it earst útwurke hat en op papier setten hawwe. 
It hat fyftjin jier duorre foar’t alles regele wie en no witte wy it net oars. Der is op tsjerklik mêd alhiel wat feroare. It wurdt dizze moanne foar in kear 'oprakele’, troch it hjir ûndersteand rymwurk, wer’t de rigels einigje op, inne.

                Meielkoar op wei
               Meielkoar op wei, wer sil de reis no hinne,
               Gewoanwei sa wat meielkoarren rinne,
               It gefoel te hawwen dat wy net allinnich binne,
               As allinne net mear sa fierder kinne.
               Meielkoar op wei wer giet it dan fandinne,
               Mei minsken dy’t harsels wolris fersinne,
               Mei minsken dy’t altiten rjochtút rinne
               En net op it krúspunt ôfslaan kinne.
 
               Meielkoar op wei, wer wolle wy begjinne,
               Sa dat wy meielkoar noch fierder kinne,
               Wer kom’wy wei, wer wol’wy einlings hinne.
               As sille wy sa doelleas fierder rinne.
               Meielkoar op wei, lit ús net yn elkoar fersinne,
               Yn Kristus meie wy altiten wer opnij begjinne,
               Deryn leit de krêft, sille wy wer fierder kinne
               En ienriedich nei it kommend Godsryk rinne.
 
terug