Tsjerkeblêd Juli / Augustus 2023


Meditatie

De HEER is mijn Herder’ (Psalm 23)
In het leven stellen wij mensen doelen. Een diploma halen, een baan vinden, een huis kopen. Allemaal dingen die wij graag willen bereiken. Het is goed om doelen te stellen, want dat houd je scherp en gemotiveerd. De vakantietijd kan functioneren als een rustperiode waarin je rustig kunt nadenken over de doelen in je leven. Waar ben ik mee bezig? Wat wil ik bereiken? En op welke manier moet dat dan gebeuren? Het gebeurt dus nog wel eens dat mensen na de vakantie een andere koers kiezen. We zullen echter niet al de doelen die wij onszelf stellen altijd kunnen bereiken. Er zijn doelen die buiten ons bereik blijven liggen. Omdat je de gezondheid niet (meer) hebt. Of tijd, geld of andere middelen en vaardigheden ontbreken. Het is belangrijk dat wij mensen ons bewust zijn van onze beperkingen. Mensen zijn begrensd. Dat is geen populaire boodschap in een wereld, die gekenmerkt wordt door maakbaarheid. Dag in dag uit wordt op allerlei manieren verkondigd: je kunt alles bereiken, als je maar wilt! Vooral kinderen en tieners worden met die boodschap bestookt. Maar de realiteit is anders: niet alle doelen kun je bereiken. Helaas. En wat doe je dan? Beter je best doen? Dat kan soms helpen, maar niet altijd. Je doelen aanpassen? Dat kan heel verstandig zijn. De lat een klein beetje lager leggen, kan al ontzettend veel schelen. Dan doe je in plaats van de HAVO een niveau lager. Helemaal goed. Wat belangrijk is: accepteren dat je beperkt bent en niet alle doelen kunt halen. In het geloof gaat het om accepteren. Aanvaarden. Het leven in handen van de HERE God leggen. In de Bijbel wordt voor God het beeld van de Herder gebruikt. Te vinden in Psalm 23, maar ook in andere psalmen en in het Johannesevangelie. De herder heeft altijd een duidelijk doel voor ogen: de schapen moeten voldoende drinken en eten krijgen om te kunnen leven. Maar de herder is ook degene die met de schapen meegaat op weg naar dat doel. Hij neemt de kudde mee naar het water en de weide. Een prachtig beeld voor God. God die ons eeuwig geluk als doel heeft. Die ons mensen het allerbeste wil geven. Jezus, die zichzelf de Goede Herder noemt, heeft zichzelf gegeven voor dat eeuwige geluk van mensen. Is dat eeuwige geluk ook ons doel? Of leven wij enkel voor het hier en nu? Het eeuwige geluk dat God ons belooft, kun je vergelijken met de vakantietijd. Dan hoeft er niets meer en ben je als mens van alle zorgen en druk bevrijd. Zien wij dat doel?
Dat doel hebben we waarschijnlijk niet altijd helder voor ogen. Het leven kan ons verblinden. Daarom is het belangrijk te weten dat God met ons mee gaat door het leven. Zijn naam is: Ik Ben! De Herder gaat mee. In plaats van vaste doelen, kunnen we de HERE God in het oog houden. Hij is als het ware een doel dat met ons meebeweegt. In elke situatie van het leven kunnen wij bij God terecht. Hij zal ons leiden en helpen. In leven en in dood.
Doelen zijn vaste punten. Onze God is een levende God. Betrouwbaar en trouw. Liefdevol en barmhartig. Een echte Goede Herder. Maar God is geen vast punt. Wij kunnen God niet bereiken of begrijpen. We kunnen onszelf aan Hem toevertrouwen. En als je dat durft en doet, ga je merken: ik kom tot mijn bestemming!
Ds. Bert Timmer


GEBEDSGROEP
Genieten van je vrije tijd
van je vakantiebestemming
een periode van vrijheid
volop genieten van Gods schepping
van al het mooie dat Hij ons heeft gegeven
even je zinnen verzetten
een heerlijk vrij leven
geen agenda waar je op moet letten
Je gaat weg uit je vertrouwde omgeving
waar je misschien niemand kent
laat dan zien aan je christelijke levenshouding
dat jij een kind van God bent
denk ook in je vakantietijd
aan hen die niet weg kunnen gaan
voor hen is het vaak een tijd van eenzaamheid
juist dan voelen zij zich alleen staan
Het is goed om een kaartje te schrijven
dat moet je niet vergeten
dat wordt door hen die achter blijven zeer gewaardeerd
zeker weten of we nu op vakantie gaan
of niet God is overal om ons heen
Hij is het die ons overal ziet thuis of op vakantie,
Hij laat je nooit alleen

Mulder-Zuur, Mina

De gebedsgroep komt op vrijdag 1 september bij elkaar bij Pieter Reitsma, Hoofdweg 138b. We beginnen om 20.00 uur. Een ieder is van harte welkom.
 

 

 

Nieuws van de Classis Fryslân Vergadering classis Fryslân 7 juni 2023

De voorzitter ds. Ellen Peersmann was deze vergadering verhinderd. Ze had door een nare val haar been gebroken. Fijn dat ds. Wim Beekman de vergadering wilde leiden. (Update: Ondertussen heeft een geslaagde operatie plaatsgevonden maar mag ds. Peersmann het been de komende 6 weken niet belasten. Daarna begint de revalidatie. Wij wensen haar veel sterkte en een goed herstel!)
Het belangrijkste punt in deze vergadering was de verkiezing van de nieuwe classispredikant. De stemgerechtigde aanwezigen in deze vergadering hebben unaniem de voordracht van het Breed Moderamen van de Classis Fryslan overgenomen en ds. Riemer Praamsma als opvolger van ds. Wim Beekman gekozen. U bent hierover geïnformeerd. De afscheid- en bevestigingsdienst van ds. Wim Beekman en ds. R. Praamsma zal plaatsvinden op zondag 3 september 14.00 uur in de Martinikerk te Franeker. Een dezer dagen volgt de uitnodiging.
In deze vergadering zijn ook twee nieuwe afgevaardigden naar de Generale Synode gekozen en benoemd. Mw. R. ten Hoeve, diaken van de PG Heerenveen als 1e afgevaardigde en dhr. W. Veenstra, diaken en interim-voorzitter van de PG Franeker als 2e (vervangende) afgevaardigde. We zijn nu nog op zoek naar een predikant die als 1e afgevaardigde naar de vergaderingen van de Generale Synode gaat. (2x per jaar.) Belangstellenden kunnen mailen naar classisfryslan@gmail.com
Extra classisvergadering op 19 september 2023 19.30 uur in de Oerdracht te Joure. In deze vergadering is het enige onderwerp de voorgestelde kerkordewijzigingen. De kerkenraden zijn gemaild met het verzoek om de voorgestelde wijzigingen kerkorde te behandelen. Reacties kunnen worden gestuurd naar de scriba voor 4 juli 2023. Tijdens deze vergadering van de classis wordt een samenvatting van de reacties besproken en besloten wat de reactie van de classis Fryslân op de voorgestelde 5 Kerkorde wijzigingen naar de Generale Synode zal zijn. Ook leden van kerkenraden kunnen bij deze vergadering aanwezig zijn. Vanwege de logistiek dit dan wel graag van te voren doorgeven aan classisfryslan@gmail.com. Alleen leden van de classis hebben stemrecht.
Terugblik 5 jaar classispredikant. Als bijlage een notitie van ds. Wim Beekman waarin hij terugkijkt op 5 jaar Classispredikant.
Vakanties. De vakantieperiode breekt aan en ook de scriba van de classis Fryslân zet de werkzaamheden op een lager pitje. Mail wordt ook in de vakantieperiode beantwoord maar het antwoord kan even langer op zich laten wachten dan u van mij bent gewend. En dit zal ook voor de overige leden van het BMCV gelden.
Allemaal een fijne vakantieperiode toegewenst
Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact zoeken met de scriba Hanneke Dijkstra, 0512 363 548 E-mail classisfryslan@gmail.com.
Zie ook www.classisfryslan.nl


 

Vijf jaar classisdominee in Fryslân Terugblik en eindverslag

(dit  is een verkorte versie van het verslag, het gehele verslag kunt u opvragen  bij  Petra van der Velde per mail
Inleiding: Vijf jaar geleden, op 1 september 2018, begon ik mijn werk als classispredikant in Friesland. Ik wist niet waar ik aan begon, niemand wist het. De functie van classispredikant was nieuw in onze Protestantse Kerk. Classis en synode gaven aan dat ‘de CP’s’ - zoals zij al snel werden genoemd - de geestelijk leider van de nieuwgevormde elf classes zouden worden. Maar hoe en wat moesten zij gaandeweg uitvinden. Al snel bleek dat binnen de classis en haar bestuur de classispredikant een centrale rol vervult. Wanneer een kerkenraad zich afvraagt wat wijs is, of hoe het verder moet in de gemeente, kijken vele ogen naar de dominee. Zo verwacht de classis van de ‘classisdominee’ dat deze haar voorganger is. In zowel de dingen van alledag als die van de langere termijn. Samen met de voorzitter en de scriba van de classis vervulde ik de spilfunctie, zette de koers uit en was waar nodig Tom Poes (‘verzin een list’). Zo werd ik als vanzelf ‘de dominee van de classis’.
Breed Moderamen: Zoals een dorpsdominee of stadspredikant een kerkenraad om zich heen heeft, zo heb ik mijn werk als classisdominee kunnen doen vanuit het midden van, en omgeven door het (breed) moderamen van onze classis. En zoals vrijwel al onze Friese kerkenraden blij zijn met elkaar 6 als ambtsdragers, en vreugde en inspiratie beleven aan de hartelijke onderlinge contacten en de goede sfeer, zo heb ik het Moderamen en Breed Moderamen beleefd als de goede thuisbasis van waaruit ik mijn werk kon doen. De verhoudingen waren bijzonder goed, en de persoonlijke betrokkenheid was groot. Het maakt de verantwoordelijke taak van breed en smal moderamen niet minder verantwoordelijk en op zijn tijd minder zwaar, maar maakt het mogelijk de taken met rust en vertrouwen op te nemen en uit te voeren. Ik dank allen met wie ik in het (breed) moderamen zo nauw en goed heb samengewerkt. Zonder hun steun, ervaring en wijsheid had ik mijn verantwoordelijk werk niet kunnen doen.
Wijze raad: Dankbaar ben ik vooral voor de steun en de wijze raad van mijn vrouw Melia. Zij leerde mij bijvoorbeeld het eerste jaar, toen ik overspoeld dreigde te raken door het werk, omdat ik vond dat ik alles zelf moest doen en oplossen: ,,Maak onderscheid tussen wat je zelf moet doen, wat iemand anders beter kan doen, en wat je aan God moet overlaten”. Met deze gouden regel is het me beter gelukt evenwicht in mijn taken en werkzaamheden aan te brengen. Dank je vooral, Melia, dat je al deze jaren mijn Elisa en Maria heb willen zijn, en geregeld mijn Tom Poes.
Tot besluit: Op 1 september zal ik mijn functie overdragen aan mijn opvolger. Haar of hem wens ik Gods zegen toe in deze, naar mijn gevoel, mooiste functie binnen onze kerk. En dan ook nog in de, eveneens naar mijn gevoel, mooiste classis van onze Protestantse Kerk.
Koudum, mei 2023  Wim Beekman 

Ameland

Zaterdag 24 juni waren we met een groep jeugd naar Ameland om daarmee het seizoen van club en tienerkerk af te sluiten. 17 jongeren en 5 begeleiders namen om half twaalf de boot. Dat wil zeggen: het werd van boot van half elf die ruim 40 minuten vertraging had. Rond kwart over twaalf waren we op het eiland. We deden daar een GPS tocht. In vier groepjes met een GPS apparaat in de hand langs bepaalde punten lopen en daar vragen beantwoorden. Het was een flink lange tocht (ruim 11 kilometer hebben we gelopen) en ook een flink warme tocht. En inspirerend genoeg voor de dominee om er voor zondag 2 juli een preek over te maken. Rond half 5 was iedereen op het strand aangekomen. Daar werd gevoetbald en (een beetje) gezwommen. Daar werd ook groepje nummer 1 gehuldigd, zij hadden de meeste vragen goed beantwoord en kregen een mooie trofee overhandigd. Naar een heerlijke barbecue was het rond half 7 tijd om naar de boot te gaan en om 8 uur stonden we weer in Holwerd.
Het was een actieve dag. Goed geregeld, met bijvoorbeeld ouders die ons naar Holwerd brachten en weer ophaalden. En we zullen nooit vergeten hoe ver het lopen was en hoe warm.
 

Uitnodiging voorstelling “In Gods naam”

Op donderdag 5 oktober speelt acteur en zanger Bastiaan Ragas tezamen met Yvonne van den Eerenbeemt en Martijn Beekers de voorstelling ‘In Gods naam’.
De PKN van Burdaard-WânswertJislum, Reitsum, Marrum-Wester Nijtsjerk, Hallum en Ferwert willen jullie van harte uitnodigen om bij dit optreden in It Spectrum aanwezig te zijn. Met deze voorstelling hopen wij dat de aanwezigen geraakt worden door het persoonlijke verhaal van Ragas en de verhalen uit de Bijbel. Naderhand is er onder het genot van een drankje de mogelijkheid om na te praten. Ook is de organisatie aanwezig om met u in gesprek te gaan.
Kaarten: 12,50 euro inclusief een consumptie. Kaartverkoop start 10 juli 2023. Wilt u één of meerdere kaarten bestellen? Dat kan door het mailen van Naam, adres en woonplaats met het aantal gewenste kaarten dat u wilt bestellen. Hierna wordt via de mail contact met u opgenomen.
Mailadres voor Burdaard: RagasMFCBD@outlook.com
Verslag van kerkenraadsvergadering op woensdag 28 juni 2023

1. Welkom door S. van der Velde 1e preses S. van der Velde draagt het voorzitterschap over aan de 2e preses ds. G. Timmer, omdat er niet een nieuwe preses is gevonden Met de volgende woorden draagt hij dit over: Yn it foarste plak wol ik eltsenien tank sizze foar de gearwurking. In tsjerkeried is in ploech minsken. Minsken mei ferskil yn aard en karakter. Dan tink ik oan de dissipels. Dochs in team. Petrus direkt beret, fol fjûr. Jehannes rêstich ôfwaagjend. Thomas twiveljend mar... as it der op oan komt dan stie hy der foar! As Jezus nei Jeruzalem giet, seit Thomas: "Lit ús mei him mei gean om te stjerren." As tsjerkeried ha ik erfaren, we stean der foar. Ik mei de foarsittershammer troch jaan. By in hammer tink ik oan in timmerman. Jezus hat it timmerfak leard. Al de soarte ferbiningen. Pen - gat ferbining, de swellesturtferbining. Mar boppe alles hat hy ús de krúsferbining sjen litten. Mei it oerjaan fan de hammer sprek ik de winsk út dat dizze hammer in bijdrage jout oan de krúsferbining fan Golgotha. It moat slagje want wy binne troch Kristus út it goede hout snijt. 2. Opening Opening door C. Ytsma-van der Meer: Ze leest Lied 418 uit het liedboek. God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht elkander verdrijven. Zijn wij U een, samen op uw wegen dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 3. Ingekomen stukken: Er zijn door de classis 5 kerkordelijke wijzigingen aangedragen. De kerkenraad heeft de punten besproken en de scriba gaat de reacties terug sturen. 4. S. van der Velde is vertegenwoordiger van de projectgroep voor het MFC, hij blijft in deze projectgroep zetten. 5. Evaluatie afgelopen- en vooruitblik komende kerkdiensten. Er zijn nu 2 herdenking steentjes op het tafeltje gelegd omdat er gemeenteleden zijn overleden. Er is nu ook een kaars bij gezet, de ouderling steekt ook kaars aan. 6. Samenstelling kerkenraad In de dienst van 17 juni hebben de volgende kerkenraadsleden afscheid genomen. Sijbren van der Velde - preses, Pieter Reitsma - ouderling, Maaike Visser-Hoekstra - diaken, maar zij blijft wel administrateur voor de diaconie. Herbevestigd zijn: Wiebrig Reitsma-de Boer ouderling, Petra van der Velde-Elgersma ouderling-scriba. E. Meindertsma-Splinter is bereid gevonden om lid te worden van het pastoraal team. Zij heeft de belofte van geheimhouding afgelegd. 7. Vergaderschema 2023-2024 Is akkoord, eerst volgende vergadering is woensdag 13 september. 8. Vakantie ds. Timmer 24 juli t/m 20 augustus. 9. Kerkelijk gebouwen hoe in te zetten in de toekomst. 22 november is er een gemeenteavond, het doel is om dan met een voorstel te komen. Er worden al meerdere ideeën besproken. 10. Instellingscommissie Foswert is opgeheven. 11. Rapportages: Jeugdwerk, er is een clubreisje geweest met 18 jongeren naar Ameland. Een geslaagd uitje. Diaconie: mw. T. Faber heeft een stappenplan gemaakt om gemeenteleden te helpen met financiële problemen. Ze gaan dit plan bespreken. 12. Rondvraag: B. Wiegerink deelt mee dat in het kerkblaadje alle info komt over de theatervoorstelling van Bastiaan Ragas, “In Gods naam”. 13. Sluiting door P. Kingma met een gedicht: Geniet al de dagen. Na de vergadering komen alle commissieleden om gezamenlijk afscheid te nemen van 3 ambtsdragers. De 3 ambtsdragers worden bedankt en krijgen een attentie. 

Belevingskerk Burdaard organiseert

                                                 
                                                 op zondag 17 september de startzondag THEMA: GA MEE! 
                                                 Samen vieren, met ds. Bert Timmer
                                                 Samen ontdekken, tijdens een creatieve activiteit
                                                 Samen eten, na afloop koffie/thee met gebak

Oproep!!
We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers in het bestuur van de survival. De survival vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 september. Lijkt dit je leuk? Neem dan contact op met 1 van onderstaande nummers: Wiebe Feenstra: 06-51404363, Wietse
Halbesma: 06-24528103, Wilma Lindeboom: 06-
20510074
Zonder vrijwilligers, geen survival!!

 

  
terug