Tsjerkeblêd December 2023 36e jaargang - nr. 11   Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard

Meditatie 


‘Loof de HERE mijn ziel; vergeet niet één van Zijn weldaden.’ (Psalm 103 vers 1)
Het jaar 2023 gaat hard richting het einde. De drukke decembermaand zal voor veel mensen in een flits voorbijgaan. En in de agenda’s het nieuwe jaar 2024 staan de eerste dingen al lang weer genoteerd. In Psalm 103 worden we door de dichter aangespoord om de weldaden van de HERE God niet te vergeten. Direct daarvoor staat een aansporing om God te loven. Nu heeft het jaar 2023 een aantal gebeurtenissen in zich die we misschien wel zo snel mogelijk willen vergeten. Zwarte bladzijdes, donkere momenten. In zowel ons persoonlijk leven als in de Nederlandse maatschappij of in het wereldgebeuren. De weldaden van God zijn niet zomaar te zien. Ze worden gezien en herkend in het geloof. Het geloof is niet alleen iets van 2023. Het geloof is niet alleen is van Nederland of Europa. Het is veel meer dan dat. Geloof gaat de generaties door. Psalm 103 is een lied dat gezongen wordt in de geloofsgemeenschap. Oorspronkelijk in de geloofsgemeenschap van Israël, later in de geloofsgemeenschap van de christelijke kerk. In die gemeenschap helpt men elkaar, generatie op generatie, om de weldaden van God te herkennen. Men spoort elkaar aan om God te loven.
Want: God doet grote daden. Hij vergeeft en geneest. Hij geeft temidden van de zwaarste crisis toch weer nieuwe kracht. De dood zal niet het laatste woord hebben. In de geloofsgemeenschap worden deze grote weldaden elke keer weer in het licht gezet. Zodat mensen leren om hun ogen te richten op de HERE God.
Maar daartoe moet een mens wel aangespoord worden. In de eerste woorden van Psalm 103 staat tweemaal een gebiedende wijs. Mijn ziel: je moet de HERE loven. Mijn ziel: je moet Zijn weldaden niet vergeten. Een stevige aansporing die niet overbodig is. Want u herkent het vast wel hoe snel u God en zijn weldaden kunt vergeten. Zoals het journaal en de krant vaak gevuld worden met negatief nieuws, zo kan in onze beleving het negatieve al snel de overhand krijgen. Wat blijft er in ons geheugen gegrift staan over het jaar 2023? U, jij en ik: we hebben de geloofsgemeenschap nodig om de weldaden van de HERE God niet te vergeten. Als je zelf niet op deze toonhoogte kunt komen, is er hoogstwaarschijnlijk wel een ander die u bij de hand neemt. De aansporing van Psalm 103 zijn dus woorden die in eerste instantie in de geloofsgemeenschap klinken en daar kracht krijgen. Wat thuis vaak niet lukt, kan in de kring van broeders en zusters zomaar werkelijkheid worden.
Voordat het jaar 2023 echt voorbij is, vieren we eerst het Kersfeest. Het feest van de geboorte van Jezus. Over weldaden gesproken. God de vader heeft het beste gegeven wat Hij had. Zijn eigen Zoon. Jezus zorgt er persoonlijk voor dat de woorden van Psalm 103 waarheid worden. Vergeving, vernieuwing, redding van de dood: Jezus heeft het gebracht.
Sommige dingen van het jaar 2023 zijn het waard om snel vergeten te worden. Ik hoop voor ons dat er ook dingen zijn die we niet willen vergeten. Gebeurtenissen en momenten uit 2023 die ons dierbaar zijn. En dat op dat lijstje ook weldaden van de HERE God zullen staan.
Ds. G. Timmer                                                                                                                         

       

           
De gebedsgroep komt op vrijdag 5 januari bij elkaar bij Simone Minkes.
We beginnen om 20.00 uur. Een ieder is van harte welkom.

 

Uit de gemeente


Welkom Hendrik!
Op 30 oktober werd in het gezin van Hielke Spoelstra en Nynke Kingma (Wirdsterterp, Wânswert) een zoontje en broertje geboren. Hij wordt Hendrik genoemd.
Wat een zegen dat jullie opnieuw een kindje mogen ontvangen om voor te zorgen. Op het geboortekaartje hebben jullie het met deze woorden gezegd:
Twa bliere eachjes
In mûltsje dat ropt hantsjes dy’t gripe
In fuotsje dat skopt
Tank foar dit wûnder
Sa lyts en sa bysûnder.

We wensen jullie als gezin Gods zegen toe en hopen dat Hendrik voorspoedig op mag groeien en dat de trouw van de HERE God ook in zijn leven mag schijnen. Gefeliciteerd!
 

Huwelijksjubilea

Op 14 december a.s. hopen twee echtparen hun 50-jarig huwelijksjubileum te vieren, namelijk Pieter en Grietje de Groot, Bourboomweg  en Evert en Ingrid van der Sluijs, Steenendamsterweg. 
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. Gods Zegen toegewenst!


 

In Memoriam: Sietske Zoodsma-Veenstra

Woensdag 1 november 2023 is Sietske Zoodsma-Veenstra overleden op de leeftijd van 92 jaar. Sinds 21 oktober 2009 weduwe van Sietse Zoodsma. Ze woonde aan de Stienendamsterwei.
De kinderen en kleinkinderen verliezen een mem en beppe die een verbindende schakel was binnen het gezin. Betrokken, belangstellend en gastvrij. Niet alle kinderen en kleinkinderen wonen dichtbij, maar Sietske was handig genoeg met haar iPad om ook via de moderne middelen contact met haar kinderen en kleinkinderen te kunnen houden. Dit laat zien hoe belangrijk dit contact voor haar was.
Als gemeente verliezen we een vrouw die heel veel voor de kerk heeft gedaan en betekend. Samen met haar man Sietse is ze jarenlang koster geweest van de kerk en van gebouw Op ‘e Hichte. De kerk was letterlijk en figuurlijk altijd dichtbij. En nog maar enkele jaren geleden werd bij Sietske thuis de vrouwenvereniging gehouden. Het was voor haar heel gewoon om iets te doen voor de kerk en om de deuren van haar huis open te zetten. Ze was heel meelevend met wat er in de kerk gebeurde, ook toen er zelf niet meer kon komen. Je kon met Sietske altijd over de dienst van de zondag daarvoor praten.
Wij allen verliezen een vrouw die door en door positief in het leven en in het geloof stond. Sietske had een vrolijk hart. Ze was blijmoedig in het geloof en twijfelde niet aan Gods nabijheid en trouw. Natuurlijk had ook Sietske daarin betere dagen en mindere dagen. Maar ze was absoluut niet iemand die tobberig of pessimistisch was. Met deze levens- en geloofshouding is ze vele mensen tot steun geweest en heeft ze op veel plaatsen haar licht mogen laten schijnen.
Op dinsdag 7 november werd de afscheidsdienst gehouden worden in de Tsjerke oan ‘e Ie te Burdaard. Kleindochter Nynke sprak woorden van gedachtenis bij het leven van haar fleurige en lieve beppe. Vanuit de Bijbel luisteren we naar woorden uit het boek Spreuken. Het ging over een vrolijk hart, een positief vertrouwen op God. Dat heeft grote reikwijdte.
Na de dienst vond de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats te Burdaard. We wensen de kinderen en kleinkinderen en overige nabestaanden troost van God toe.
Gemeenteavond 30 november - Waar staat de kerk in Burdaard over 10 jaar?
Donderdagavond 30 november hebben we een gemeenteavond gehouden. Na een overzicht over de financiën (begroting 2024 door Gerardus Talsma toegelicht) hebben we gesproken over het thema. Hieronder de tekst van het verhaal van ds. Timmer. Met daarbij de kanttekening dat:
 1. Over 10 jaar is er nog steeds een kerk in Burdaard.
  Als je gewoon kijkt naar de leeftijdsopbouw van de gemeenteleden en je telt bij de leeftijden 10 jaar op dan moet je concluderen dat de kerk over 10 jaar niet is uitgestorven. Financieel is er zoveel ruimte dat over 10 jaar (bij normaal bestedingspatroon) de financiële middelen niet uitgeput zijn.
 Over 10 jaar is er nog steeds een plaats nodig waar de gemeente kan samen komen en waar de gemeente spullen kan bewaren.
 1. O ver 10 jaar zullen veel mensen uit de vaste groep kerkgangers 70+ of zelfs 80+ zijn.
  Als je kijkt naar de vaste groep kerkgangers, dan zal die groep waarschijnlijk kleiner zijn dan 40 personen. Thuiskijken is heel gewoon geworden. Kerkgang: regelmatig naar de kerk gaan op zondag om 9.30u.
 Voor reguliere kerkdiensten op zondagochtend 9.30u heb je geen groot gebouw nodig. Een goede camera is onmisbaar.
 1. Over 10 jaar is het belang van de kerkdienst op zondagochtend 9.30 u minder groot geworden. Kerk-zijn wordt breder gezien dan naar de kerk gaan. Naast reguliere diensten worden er ook andere bijeenkomsten gehouden waarin de gemeente samenkomt. Voor veel mensen zijn die bijeenkomsten even waardevol als een kerkdienst. Gebedsbijeenkomsten, gespreksavonden, interactieve vormen van kerk-zijn zoals BKB, diensten met de school, theater, …. Er is meer incidentele kerkgang en soms kan dat best grote groepen opleveren.
 Voor andere bijeenkomsten is een multifunctioneel gebouw wel handig. Belangrijk is dat een gebouw een goede uitstraling heeft.
 1. Over 10 jaar is er meer aandacht voor de beleving van het geloof en het delen van ervaringen. Praten over het geloof is belangrijk voor het gemeenteleven. Daarin zit een verschuiving: van toehoren naar participeren. In de muziekkeuze zien we dit ook terug. We maken meer met elkaar een dienst of samenkomst. Dit zal niet ten koste gaan van de inhoud, want mensen kiezen steeds meer bewust voor een kerk en komen voor een goed verhaal.
 In het gebouw moet de gesprekssetting te creëren zijn. Een goede geluidsinstallatie is ook belangrijk.
 1. Over 10 jaar biedt de kerk nog steeds jeugdwerk aan. Jeugdclubs waar kinderen en tieners elkaar ontmoeten en waar verteld wordt uit de Bijbel en over het geloof.
 De jeugd en het jeugdwerk hebben ruimte nodig. Een gebouw als Op ‘e Hichte is qua afmetingen ideaal voor jeugdwerk.
 1. Over 10 jaar verzorgt de kerk nog steeds begrafenissen. De trend die we nu al zien: begrafenissen worden steeds kleiner. Lang niet alle mensen blijven tijdens de afscheidsdienst. Bij een ingrijpend sterfgeval is elk gebouw te klein.
Het is niet nodig om een groot gebouw te hebben enkel voor begrafenissen.
 1. Over 10 jaar is er meer samenwerking tussen de gemeentes in de regio. Misschien wordt er met meerdere gemeentes wel 1 dominee/voorganger/kerkelijk werker gedeeld. Grote activiteiten worden misschien gezamenlijk georganiseerd en aangeboden.
 Dit raakt niet direct het punt van de gebouwen. Dit betekent wel dat de gemeente niet alles in huis hoeft te hebben.
 1. Over 10 jaar heeft de gemeente nog steeds een kerkenraad/bestuur. Zoals andere commissies wordt hierin flexibel gewerkt.
 Je moet het een kerkenraad (kerkrentmeesters in het bijzonder) zo gemakkelijk mogelijk maken. Dit betekent: geen onnodige ballast in de vorm van het onnodig aanhouden van gebouwen. Wat niet nodig is afstoten of minstens op een waakvlam zetten.
 1. Over 10 jaar heeft de kerk zich geconcentreerd op wat echt belangrijk is. Bijbel en geloofsgemeenschap.
 2. Over 10 jaar is de kerk meer dan ooit een keuzekerk.
 Geen gebouwen aanhouden uit sentiment. Dat sentiment verdwijnt snel, de kerkganger van 2033 is pragmatisch.
Gemeenteavond 30 november: gesprekspunten.
Na het verhaal van ds. Timmer hebben we kort doorgesproken over handelingsopties die er nu zijn:
 1. Niets veranderen en doorgaan zoals we nu doen. Dan zijn we jaarlijks de reguliere onderhoudskosten kwijt en incidenteel komen er grotere kosten. We geven aan de gebouwen dan minsten zoveel geld uit als aan pastoraat en jeugdwerk.
 2. Alles verkopen en als gemeente elders onderdak zoeken. Op termijn een huisgemeente worden.
 3. Concentratie in de kerk Oan ‘e Ie. Deze kerk aanpassen en functioneler maken. Andere gebouwen afstoten (of minstens op de waakvlam).
 4. Concentratie op de Terp. De kerk aanpassen en functioneler maken. Op ‘e Hichte als aanvulling op het kerkgebouw. Andere gebouwen afstoten (of minstens op de waakvlam).

Gemeenteavond 30 november: vervolgstappen

Uit de gesprekken kwam naar voren dat optie b) als eerste afvalt. Want er gebeurt in de gemeente te veel, de gemeente is te groot en levendig om alles te verkopen en elders onderdak te zoeken of een huisgemeente te worden. Een eigen plek is nodig en geeft de gemeente een duidelijk uitgangspunt.
Optie a) was een aantal jaar geleden de uitkomst van hetzelfde gespreksonderwerp. Nu werd uitgesproken: het wordt tijd dat we keuzes gaan maken. We kunnen als kerk niet alles aanhouden en bijhouden. Dit ook met het oog op de vrijwilligers die alles moeten verzorgen. Als we een keuze maken, houdt dat verkoop van een gebouw in. Voor zowel optie c) als optie d) zijn argumenten genoemd. Van beide locaties is ongetwijfeld iets moois te maken. Beide locaties hebben voordelen en nadelen. Welke keuze je ook gemaakt: het gebouw zal aangepast moeten worden.
We gaan ons verder verdiepen in de keuze tussen optie c) en optie d). Met twee actiepunten:
 1. De kerkrentmeesters gaan aan een architect/kerkinrichter advies vragen wat er mogelijk is met beide kerken. Wat is ervan te maken? Hoe kan het eruit gaan zien?
 2. We gaan een enquête opstellen om gemeenteleden te vragen naar hun mening. Deze enquête geeft hopelijk meer inzicht in hoe de argumenten liggen.


 

Verslag van de kerkenraadsvergadering op woensdag 25 oktober 2023

 1. Welkom en opening W. Reitsma-de Boer Iedereen wordt van harte welkom geheten.
Bij de opening wordt een meditatie gelezen van ds. A.F. Troost uit: “Hier is mijn hand” n.a.v. Lucas 17:10: Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan”. Hierna volgt een gebed.
 1. Begroting 2024
G. Talsma wordt welkom geheten. Hij geeft uitleg over de opgestelde begroting voor 2024. In het kort komt het erop neer dat er een tekort is van 14.000 euro. De inkomsten (o.a. VVB) dalen en de uitgaven (pastoraat, onderhoud gebouwen en inventarissen) stijgen. Bij ongewijzigd beleid zal het jaarlijkse tekort elk jaar toenemen.
Bijdrages van onder de 50 euro zijn niet kostendekkend. Dit laatste zal wel onder de aandacht moeten worden gebracht bij de gemeenteleden door website/jaarboekje/ kerkblad.
De bijdrage van de kerk voor de diaconie was dit jaar € 5000 vorig jaar. Vóór de zomervakantie 2024 zal worden geëvalueerd of dit bedrag structureel nodig blijft.
 1. Dienst Foswert: hier is een protocol voor opgesteld.
 2. Begroting diaconie
A. Post geeft een korte toelichting. Voor de besteding van het legaat zal advies worden ingewonnen bij ‘Kerk in actie’.
 1. Gemeenteavond
De invulling van de avond zal er als volgt uit zien: voor de pauze wordt de begroting voor 2024 gepresenteerd, na de pauze zullen we het hebben over ‘Waar staat de kerk over 10 jaar?’
 
 1. Laatste zondag kerkelijk jaar
De brieven voor de families worden verdeeld. G. Jongsma-Wijnja en T. SierksmaJellema hebben hun medewerking bij de totstandkoming van deze dienst toegezegd.
 1. Kerst 2023
De belevingskerk gaat buiten weer een kerstboom plaatsen.
Afgesproken is dat op 3 december het koor op zal treden en dat op 25 december het korps zijn medewerking zal verlenen.
 1. Rapportages: dominee, jeugdwerk, ouderlingen, kerkrentmeesters, diakenen.Ds. Timmer: is mentor geworden van ds. A. de Vries van Akkrum.
Jeugdclubs: dit begint te lopen en ook hulp via ouders is toegezegd. Op 6 november wordt er een gespreksavond georganiseerd in Hallum voor jeugdwerkers.
Ouderlingen: Op zondag 3 december zullen adventskalenders worden uitgedeeld in de kerk. Hierover komt een melding in het kerkblad.
Kerkrentmeesters: de kerkrentmeesters hebben een aantal verbouwde kerkgebouwen in de omgeving bekeken (Reitsum, Ferwerd, Marrum, Damwoude). Tijdens de gemeenteavond zal dit onderwerp aan de orde komen: wat te doen met de gebouwen (verkopen/ verbouwen).
Diaconie: zou graag spullen verzamelen voor de deelkast op woensdag 1 nov. a.s. (dankstond). Dit wordt geregeld; ook de zondag erna kunnen nog spullen ingeleverd. De diaconie heeft besloten om tijdens de avondmaalsviering de kleine bekertjes te blijven gebruiken. Op 14 november komt er iemand van Kerken in actie om advies te geven voor een juiste besteding van het legaat.
Binnenkort gaat de diaconie weer bezig met de organisatie van de kerstattenties en men heeft besloten om de ‘hart onder de riem’ actie dit jaar ook weer te houden.
9. Rondvraag
B. Wiegerink: De voorstelling met Bastian Ragas was een groot succes. Op 13 november zal er worden geëvalueerd.
W. Reitsma-de Boer: Op de oproep in het kerkblad voor nieuwe ‘beameraars’ is geen reactie gekomen. Enkele opties worden besproken.
 1. De volgende vergadering is op woensdag 6 december.
 2. Sluiting
B. Wiegerink besluit de vergadering met het voorlezen van het gedicht: ‘Hopen’ en een gebed.
2e preses ds. G Timmer, scriba P. van der Velde-Elgersma,
notulist A. de Jong-Miedema


 

Minsken fan ‘e wei Nieuws van de classis Fryslân

Jaargang 2023 - Nummer 8

 
‘Je maakt je druk over zoveel dingen, Er is maar één ding noodzakelijk.’ (Lucas 10:41, NBV21)

Het vele

Na twee maanden in mijn nieuwe functie ben ik onder de indruk van alles wat er in de bovenplaatselijke organisatie van onze kerk allemaal gebeurt. Het gaat dan niet alleen om de classis, maar ook om wat er landelijk in het dienstencentrum en daarbuiten gedaan wordt. Compleet nieuw is dat natuurlijk niet voor mij, maar de omvang en complexiteit ervan doen me toch weer even versteld staan. Is dit allemaal nodig? Ja, als je elk onderdeel afzonderlijk goed bekijkt, dan zeker. Samen een twintig eeuwen oude traditie levend houden, dat vraagt nu eenmaal inzet van allerlei soort: niet alleen theologisch, maar ook pastoraal, diaconaal, organisatorisch, bouwkundig, financieel, publicitair, administratief en nog veel meer. En toch… Wat wij als kerkmensen echt nodig hebben is niet het vele maar het ene. Of moet ik zeggen: de Ene. Het is niet verkeerd om ons de hele week door druk te maken over van alles en nog wat. Het is nuttig en geeft ook afleiding en voldoening. Als we maar zo nu en dan, of op z’n minst dat ene moment op zondagmorgen, tot rust komen bij het horen van dat ene woord, die ene stem die ons tot leven roept. Daardoor gesterkt en met dat doel voor ogen wil ik graag, met al die anderen in onze kerk, voor u aan de slag.

Nieuwsbrief

Eén van al die activiteiten is natuurlijk deze nieuwsbrief. De nieuwsbrief van de classis en de brieven van de classispredikant komen erin samen. Op de naam kom ik nog eens terug. Het doel is om u als gemeentelid bij het werk van de classis te betrekken, en ook om u te informeren over wat er elders in de classis gebeurt. Het formaat is heel bewust een dubbelzijdig bedrukt A4, zodat u ‘m gemakkelijk als inlegvel bij uw kerkblad kunt verspreiden. Die beperkte ruimte zorgt er meteen voor dat de selectie streng en de stukjes kort en bondig zullen zijn. Nieuws uit de gemeentes is welkom, wanneer het om activiteiten gaat waar naar verwachting meer mensen uit de classis interesse in hebben. Ik volsta dan met datum, activiteit en aanvangstijd en verwijs verder naar uw website. Dit proefnummer zal vooral informatie van de classis en de classispredikant bevatten.

Classis

Als er zoveel te doen is, dan blijft het er al gauw bij een afgevaardigde naar de classis te sturen. Toch loont het de moeite, want de classis vormt een belangrijke schakel in het leven en werken van de kerk. Vraagt u eens aan uw kerkenraad of uw ring wel een iemand heeft afgevaardigd. Wellicht kunt u daar dan meteen een naam van een geschikte kandidaat aan toevoegen. De classis vergadert ‘s avonds, dus denkt u ook aan jongeren en anderen die nog niet met pensioen zijn. En niet-ambtsdragers kunnen voor deze taak als boventallig lid in het ambt worden bevestigd.

Veilige kerk

Op de classisvergadering van 19 september bleek de belangstelling voor een veilige kerk groot is. We bespraken de door de synode voorgestelde kerkordewijzigingen, en meestal is daar zoveel belangstelling niet voor. Nu dus wel! Aan de ene kant waren afgevaardigden blij dat ze nu echt iets aan een veilige kerk konden doen, aan de andere kant waren ze aarzelend: werken de voorgestelde maatregelen echt en maken ze de regeldruk die er al is niet alleen maar groter. Een volledig verslag kunt u opvragen bij de scriba (adres: zie onder). Alle reacties zijn doorgestuurd naar de synode en we zien er met spanning naar uit wat die op hieromtrent zal beslissen.

Frisse kijk op FRIS

Her en der hoor ik zuchten over de toegenomen regeldruk, vooral wat betreft de financiële verslaglegging middels FRIS. Er is veel over gezegd, en er zal ook nog wel het nodige over gezegd worden. De één wijst op de eisen die in de hele samenleving aan de administratie worden gesteld, de ander op ons eigen verlangen om transparant te zijn over onze financiën en weer een ander op de gewenning, die ook bij Fris wel zal komen. Dat is allemaal juist, maar ondertussen blijft bij velen het zuchten achter de PC. Een oplossing is niet dadelijk voorhanden, wel een helpende hand.  Voor de technische vragen: fris-help@protestantsekerk.nl (030 8801777) en voor inhoudelijk advies: Andele Hellema (a.hellema@protestantsekerk.nl of 030 8801531)

Onderdak

U hebt het gehoord in het nieuws: het wordt weer krap in Ter Apel. Nu zijn veel gemeentes in onze classis al actief in de opvang van asielzoekers en statushouders. Mogelijk ziet u nog een mogelijkheid. U kunt in dat geval contact opnemen met INLIA, krp@inlia.nl of 050-3138181.

Studieplannen

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) ontwikkelt een nieuwe, brede bachelorstudie waarin theologie in relatie tot andere geesteswetenschappen en sociale wetenschappen wordt bestudeerd, als voorbereiding op een master binnen deze domeinen. De PThU heeft nu een enquête uitgezet voor scholieren, om te peilen wat de belangstelling is voor dit plan. De link hiervoor kun je bij mij opvragen (adres: zie onder). Invullen kan t/m 24 november (en je kunt er ook nog een waardebon mee winnen!)

Vensters

De website van onze classis geeft regelmatig een inspirerend kijkje in het leven van één van de gemeentes. Op dit moment vindt u er Drogeham en Sint Annaparochie. Bent u benieuwd hoe ze daar gemeente zijn? U leest het op www.classisfrylan.nl.

Gemeentebezoek

Bij elke kerkenraad kom ik eens in de vier jaar namens de classis op bezoek. Uw kerkenraad krijgt binnenkort van mij een overzicht wie wanneer aan de beurt is. Dit overzicht is echter niet bedoeld om keurig uw beurt af te wachten: wanneer er specifieke vragen leven haal ik het bezoek aan uw kerkenraad graag naar voren.

Preekrooster

‘Wat jammer dat je nu niet meer preekt’, hoor ik de laatste tijd vaak zeggen. Want op de één of andere manier is het idee ontstaan dat een classispredikant niet zou preken. Nu zit het inderdaad niet in mijn officiële takenpakket, maar ik vind het wel mooi en inspirerend om op zondagmorgen ergens in de classis uw voorganger te zijn. Ik ga niet elke zondag op stap, maar uw preekvoorziener kan er gerust een mailtje aan wagen. (Adres: zie onder)

Neat mei neat

Ik hear it jo al tinke: hoe kin it yn de frede bestean dat in nijsbrief fan ús eigen classis allinnich yn it Hollânds ferskynt? En dêr hawwe jo hielendal gelyk oan. Spitich genôch is myn frysk te min om it hiele ein twatalich te presintearjen, mar as d’r no ien yn ús classis wêze soe dy’t de brief eltse moanne oersette kin, dan soe ik dat prachtich fine!

Volgend nummer

Over de naam van onze nieuwsbrief ben ik nog wat aan het dubben. In een volgend nummer zal ik nog wat gedachten met u delen over de achtergrond van deze naam. Maar als u een betere heeft, die hoor ik graag. In elk geval verschijnt de volgende editie op woensdag 29 november.

Het ene

Niet het vele is goed, maar het goede is veel. We begonnen deze nieuwsbrief met de zusters Martha en Maria. Er was voor Maria maar één ding echt nodig, en voor ons is dat niet anders. Ondertussen kunnen we er als Martha van alles bij doen, als dat ene dat ons eigen is maar niet in het gedrang komt.
Met hartelijke groet, ds. Riemer Praamsma, uw classispredikant


 

Samen zingen op Kerstmorgen

Wie gaat ermee?
Op 25 december a.s. gaan we om 7.00 uur vanuit Op ‘e hichte een rondgang maken door het dorp, zingend en spelend. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. Verzamelen om 6.45 uur. Na afloop staat de koffie met wat lekkers klaar.
Voor de muzikanten is het wel handig zich even bij ons te melden, dan kunnen wij voor de juiste muziek zorgen. Voor de zangers nemen we tekstblaadjes mee. Komt allen tezamen!
Pieter en Wiebrig Reitsma, 
 
terug