Tsjerkeblêd November 2023 36e jaargang - nr. 10   Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard

 

Meditatie bij de maand van gedenken

 

  O Jezus, hoe vertrouwd en goed
   klinkt mij uw naam in ’t oor, 
   als ik van alles scheiden moet 
   gaat nog die naam mij voor

  O naam, eeuwige ademtocht, 
   een sterveling ben ik,   
   als eens mijn eigen adem stokt   
   dan draagt mij uw muziek”
   

 

Deze slotwoorden van lied 512 passen, denk ik, heel goed bij de maand november. November is vanouds een maand waarin gedacht wordt aan de mensen die ons ontvielen. In protestantse kerken wordt op de Eeuwigheidszondag, dit jaar 26 november, stilgestaan bij hen die van ons werden weggenomen en onze katholieke broeders en zusters hebben dat gedaan met Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 november. En ook buiten kerkelijke verbanden zien we de laatste jaren steeds meer dat mensen worden opgeroepen om samen stil te staan bij hen die zijn overleden en zijn er bijeenkomsten om gezamenlijk te herdenken en om gedachtenislichtjes te laten branden. Ook buiten het kerkelijke om hebben mensen de behoefte om in gedachten stil te staan bij mensen die er niet meer zijn maar met wie ze zich nog altijd zo verbonden weten. Ook al verstrijken de jaren , de verbondenheid blijft! Herinneringen en gevoelens van verlies gaan met ons mee op onze verdere levensweg. Gevoelens van gemis werden door een dichter eens vergeleken met de inkerving van een naam in de bast van een boom. Zo’n inkerving met een naam wordt in de loop der jaren wel wat minder scherp maar blijft altijd zichtbaar en groeit met de boom mee. Wanneer ik een wandeling maak door het park van Stania-State dan valt het mij op dat er heel wat bomen zijn met ingekerfde namen, soms al van jaren geleden ,maar nog altijd herkenbaar. En zo dragen ook wij innerlijk de namen mee van mensen met wie we het leven deelden. Gemis kun je niet wegpraten met mooie woorden maar wat we wel kunnen is het delen van herinneringen. Pastor Marinus van den Berg omschreef het eens zo met de woorden van het volgende  gedicht : 

Dichtbij 
Je schuilt
nog altijd tegen mij aan,
ook al ben je gegaan.
Je bent nog altijd dichtbij,
ook al ben je ver weg.
Je bent
nog altijd deel van mij,
ook al ben je niet meer.
Je bent
nog altijd voelbaar,
ook al ben je niet meer tastbaar.
Je zult altijd bij mij zijn,
ook als niemant het meer ziet.


Stilstaan bij hen die er niet meer zijn betekent ook dat we ons realiseren dat ook ons leven eindig is. Bij meerdere kerkhoven staat op de ingangshekken een korte Latijnse tekst met de woorden: ‘Memento Mori ‘ , gedenk te sterven. Die woorden  bepalen ons bij ons aller eindigheid. Maar het is goed om juist dan vanuit ons geloof te denken aan de zekerheid dat we ons geborgen mogen weten in Gods liefde. Van die liefde kan de dood ons niet scheiden. Laat dat weten in ons zijn wanneer we  in deze maand gedenken. En laten we ons dan gedragen weten door die slotwoorden van lied 512.   
 T.R.A. Simonides
                                                                                                                                                                        

Meditatie 2

Belijdenis doen in de protestantse Kerk

Belijden’ betekent voor protestantse gelovigen dat ze door hun manier van doen en praten laten zien dat ze geloven in Jezus. Maar er is ook een officieel moment om je uit te spreken over je geloof: de openbare geloofsbelijdenis.
‘Openbare geloofsbelijdenis’ houdt in dat iemand tijdens een speciale kerkdienst, vaak rond Pasen of Pinksteren, het geloof belijdt in God de Vader, de Zoon en de heilige Geest. De gelovige wordt daarmee belijdend lid van de gemeente. De belijdenis is eigenlijk een antwoord op de doop: hiermee beaamt de gelovige het sacrament van de doop. Gemeenteleden die nog niet eerder zijn gedoopt, ontvangen daarom bij de openbare geloofsbelijdenis eerst de doop. In sommige gemeenten kun je alleen deelnemen aan het heilig avondmaal, of ouderling of diaken worden, als je belijdend lid bent.
 

Dopen in de paasnacht

Kerkvader Hippolytus beschrijft in ongeveer 215 na Christus hoe de Vroege Kerk omgaat met nieuwe gelovigen. Toetreders krijgen maar liefst drie jaar catechese, daarna vasten ze in de Veertigdagentijd. Tijdens de paasnacht worden ze gedoopt en spreken ze een voorgeschreven geloofsbelijdenis uit. Hierna legt de bisschop de dopelingen de handen op en zalft hen met olie, als teken van het ontvangen van de heilige Geest en het uitdrijven van demonen.

Vormsel

In de middeleeuwen, als de kerk vooral groeit door geboorten in plaats van door toetredingen, doopt de priester pasgeboren kinderen. De handoplegging en zalving moeten wachten tot de bisschop langskomt. Dit verandert rond de elfde eeuw. Er komt een los, nieuw sacrament voor gedoopte kinderen. Ergens tussen hun 7e en 10e levensjaar krijgen zij het vormsel: hiermee wordt de werking van de heilige Geest (ontvangen bij de doop) verstrekt. De bisschop dient het vormsel toe door het voorhoofd van het kind te zalven met heilig chrisma, een mengsel van geurige olie en balsem. Het kind ontvangt zo de bijzondere kracht van de heilige Geest om van het geloof te getuigen. Tegenwoordig krijgen kinderen pas vanaf hun 12e het vormsel toegediend.

Belijdenis en avondmaal

Protestanten willen na de Reformatie af van sacramenten waar zij geen duidelijke Bijbelse oorsprong voor zien. Alleen doop en avondmaal zijn voor hen sacramenten. Juist om gelovigen te onderwijzen in die sacramenten, en om de kerk te redden van ‘onwetendheid en verval’, stelt Calvijn een openbare belijdenis in. Jongeren krijgen van hun 7e tot hun 14e catechisatie, intensief onderwijs in de geloofsleer. Als antwoord hierop doen jonge gelovigen openbare belijdenis van het geloof. Een dag of een paar dagen later mogen ze dan voor het eerst deelnemen aan het heilig avondmaal.

Thuis, school en kerk

Tijdens de Synode van Dordrecht (1618-1619) wordt officieel besloten deze calvinistische lijn te volgen. In de Nederlands Hervormde Kerk krijgen kinderen iedere zondag catechisatie van de dominee, en ook op school (onderwijzers moesten hier zelfs een examen voor afleggen) en thuis ligt de nadruk op het overbrengen van de geloofsleer. Drie tot vier weken voor de geloofsbelijdenis, zo rond hun 14e, krijgen kinderen speciaal les over de betekenis van het heilig avondmaal. In eerste instantie wordt in Nederland alleen geloofsbelijdenis afgelegd voor de kerkenraad (of een afvaardiging daarvan). Inmiddels is het juist een gebeurtenis die plaatsvindt voor in de kerk, met de hele gemeente als getuige.
 

Ontwikkeling

Waar vroeger het belijdenis doen vaak gebeurde op een bepaalde leeftijd, bijna als een vaste traditie, is er tegenwoordig meer ruimte om daarin zelf een keuze te maken. Nog steeds wordt de belijdenisdienst voorafgegaan door een periode van voorbereiding. Dit kan bijvoorbeeld een jaar lang belijdeniscatechisatie zijn of een serie gesprekken met een predikant. De periode biedt een mogelijkheid voor geestelijke ontwikkeling. Daarnaast verdiept het gemeentelid zich in zijn of haar kennis van de Bijbel en de geloofsleer van de kerk.


 

Van de redactietafel

Met dit nummer zijn wij aan het einde van het Kerkelijk jaar gekomen, met een afsluiting op Zondag 26 november.


De gebedsgroep komt op vrijdag 1 december a.s. bij elkaar. Omdat Burdaard deze avond het regionale gebedsuur verzorgt, komen we in gebouw Op ‘e hichte samen.
We beginnen om 20.00 uur. Een ieder is van harte welkom.


Verfrissende voorstelling “In Gods naam” brengt mensen samen

Donderdagavond 5 oktober stond Bastiaan Ragas in een uitverkochte theaterzaal van It Spektrum Burdaard. Samen met actrice Yvonne van den Eerenbeemt en muzikant Martijn Beekers werd een avondvullend programma neergezet over de Bijbel. De voorstelling ‘In Gods naam’ werd naar het noorden gehaald door de kerken uit Burdaard, Ferwert, de Flieterpen, Hallum en Marrum. Een verfrissend theaterstuk met verbinding tussen de Bijbelse verhalen en de huidige tijd en daarbij geweldige muziekteksten. Luister je naar jezelf, naar stemmen in jezelf, de stem van God? Sta je er alleen voor? Wat zijn je angsten? Hoe raken de verhalen van de Bijbel onze samenleving waarin het ene schandaal na de andere volgt. Artiesten, presentatoren en shows die de grenzen overschrijden. Nemen we stelling, hakken we erin met onze meningen en standpunten. Blijf elkaar verhalen vertellen, we hoeven niet altijd antwoord te hebben. De muziekstukken van Elvis, ABBA tot The Messiah van Händel gaven een geweldige betekenis aan deze inspirerende avond. De voorstelling werd afgesloten met Gospelkoor God Unlimited die samen met Bastiaan en Yvonne het lied You’ll Never Walk Alone van Elvis Presley zongen. Een prachtige afsluiting.
Deze avond heeft de vijf organiserende kerken meer gebracht dan het mogelijk maken van deze voorstelling. We zoeken elkaar op en de volgende afspraak is alweer gemaakt. Voorstelling gemist? Kijk voor meer informatie op www.theateringodsnaam.nl.


Voor vrouwen: wie ben jij? 
Dit is het onderwerp van onze 3e vrouwenochtend in Burdaard. Van de 2e ochtend is helaas geen stukje in het kerkblad gekomen. Op vrijdag 1 december 2023 zal Ineke Bolt de spreekster zijn. Inloop vanaf 09.00 uur en de start van de ochtend is om 09.30 uur. Plaats: MFC Het Spectrum, Schoolstraat 12 in Burdaard. Er is oppas aanwezig.
Entree: € 5,00 (inclusief koffie en cake) en collecte voor de onkosten. Informatie: 06-48755808.
Alle vrouwen: van harte welkom! Net stinne, mar hinne!

 

Uit de gemeente:

 

In Memoriam: Durkje Kingma-Struiksma  

Op zaterdag 28 oktober 2023 is mw. Dirkje Kingma-Struiksma overleden op de leeftijd van 94 jaar. Ze woonde in zorgcentrum Foswert te Ferwert. Sinds 25 januari 1966 was ze weduwe van Dirk Kingma. Durkje Kingma was een kwetsbare vrouw om te zien. Klein van gestalte, een zachte stem, soms wat aarzelend en twijfelend, geen grote woorden over haarzelf. Ze heeft natuurlijk ook heel wat meegemaakt in haar lange leven.
De afscheidsdienst werd gehouden op donderdagochtend 2 november. Aan het begin van de dienst typeerde Ouwe Kingma kort het leven van zijn moeder en de grote plaats die zij in het midden van haar gezin heeft ingenomen. Kleindochters Johanna en Gerda lazen een gedicht waarin werd verwoord hoe blijvend de indruk is die beppe heeft gemaakt.
We lazen uit de Bijbel over de arme weduwe die een paar muntjes in de schatkist van de tempel gooit (Markus 12). Voor veel mensen stelt die arme weduwe niet veel voor. Maar Jezus kijkt anders: hij ziet de persoon, hij ziet het hart. Jezus ziet de liefde van deze weduwe voor de HERE God. Durkje Kingma had wel eens het idee dat ze te weinig had gegeven. Wat een bemoediging dat we vanuit het geloof mogen zeggen dat het niet gaat om onze prestaties. Jezus kijkt anders en Hij vergeeft onze tekorten. Daar mogen we telkens weer naar toe gaan. En Durkje Kingma deed dat. In deze kwetsbare vrouw woonde een sterk geloof. Geloof dat zich steeds weer richtte op de HERE God en op Jezus haar Heiland en Verlosser.
Durkje Kingma was weduwe: dat woord is in haar leven met hoofdletters geschreven. Maar in de dankdienst mochten we concluderen: ze was geen arme weduwe. Ze was rijk met alle mensen om haar heen. Ze was rijk, omdat God bij haar was. Nu mag ze thuis zijn in de heerlijkheid. Na de dankdienst vond de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats te Burdaard.
We wensen de kinderen, (achter)kleinkinderen en overige familie en vrienden troost van God toe.Sietske Zoodsma
Na enkele dagen van ziek zijn is op 1 november 2023 mw. Sietske Zoodsma overleden op de leeftijd van 92 jaar. Haar overlijden is zondag 5 november afgekondigd in de dienst in de kerk in Wânswert. Dinsdag 7 november hebben de afscheidsdienst en begrafenis plaatsgevonden. In het volgende kerkblad zal een In Memoriam geplaats worden. We condoleren de familie met dit verlies en wensen hen troost van God toe. 

Dankbetuiging

Wat hat it ús goed dien, safolle leafdefol en waarm meilibjen, nei't wy ôfskied nimme moasten fan myn ynleave man, ús heit en pake Eelze Tabak en ús leave mem en beppe Geertje Tolsma-Talsma. Wij wolle jim hjirfoar hertlik tank sizze.
Wânswert
Famylje Tabak   en   Famylje Tolsma


 

Huwelijk Auke Jan Ytsma en Lisette Hofman

Op vrijdag 20 oktober 2023 zijn Auke Jan Ytsma en Lisette Hofman getrouwd. Op die vrijdagavond kwamen we met het bruidspaar en hun families en vrienden samen in de kerk om Gods zegen over hun huwelijk te vragen. Teun Simonides las in de dienst uit Psalm 100 en Efeze 4: 2. Aan de hand van de woorden ‘houvast’ en ‘wijsheid’ werd de waarde van het geloof in ons leven geschetst. Geloof is een fundamenteel iets, het geeft diepte aan het leven. De inzegening van het huwelijk maakte zichtbar dat Auke Jan en Lisette in alle dingen van het leven terug mogen vallen op Gods trouw en liefde. We wensen jullie een gezegend huwelijk toe!


 

Bericht van het college van kerkrentmeesters

Begroting

De kerkrentmeesters hebben de begroting van onze gemeente voor het jaar 2024 opgesteld, en deze is door de kerkenraad na een wijziging goedgekeurd. In de gemeenteavond in november wordt de begroting bekend gemaakt aan en besproken met de gemeenteleden. Ook kan een samenvatting van de begroting opgevraagd worden bij de boekhouder. Graag via een mail aan administratie@kerkburdaard.nl. In de laatste 2 weken van november ligt de gehele begroting ter inzage bij de boekhouder G. Talsma.Uitnodiging voor de gemeenteavond
Protestantse Gemeente Burdaard-Wânswert-Jislum
Donderdag 30 november 2023 om 19.45 uur in Op’e Hichte te Burdaard, vanaf 19.30 uur ontvangst met kopje koffie of thee.
We hopen veel gemeenteleden, jong en oud te kunnen begroeten.
                        Op de agenda staan de volgende punten:
  1. Welkom en opening door de S. van der Velde
  2. Presentatie begroting 2024 door G. Talsma
  3. Waar staat de kerk over 10 jaar
  4. Pauze
  5. Bespreken waar staat de kerk over 10 jaar, en hoe gebouwen inzetten
  6. Rondvraag
  7. Sluiting door ds. G. Timmer


Adventskalender 2023
 Ga mee! (uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland, mede mogelijk gemaakt door Kerk in Actie)

Ga de uitdaging aan
Wil je bewust toeleven naar Kerst? Ook dit jaar bieden we voor de adventsperiode een kalender aan, die je uitdaagt in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan. Voor elke dag is er een overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks) vragen, liederen, gebeden en citaten. Zo komen we iedere dag een stapje dichter bij Kerst. Online vind je bij elke dag een korte inspirerende video. Ga mee! Met het thema ‘Ga mee!’ sluit de kalender aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in 2023-2024: ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. In de eerste adventsweek gaan we op weg met Ruth en Naomi, die onderweg zijn naar Bethlehem. De tweede week pelgrimeren we op de weg van vrede en recht, in het spoor van de profeten. In de derde adventsweek, op weg naar de vierde adventszondag, bereiden we ons voor op de geboorte van Jezus. De uitnodiging klinkt: kom, ga mee naar Jezus, het kind in de kribbe!

Zondag 3 december a.s. worden de kalenders in de dienst uitgedeeld. Je kunt ook een kalender bij ons bestellen (06-55072189 of via de mail b.l.wiegerink@knid.nl)
Het pastorale teamKerst is een feest om samen te vieren!
Noteer alvast de datum. Vorig jaar heeft het pastorale team een kerstbroodmaaltijd georganiseerd. Dit was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. Dat gaan we dit jaar dan ook weer doen. Noteer de datum alvast: woensdag 20 december om 16.30 uur in Op ‘e Hichte. Alle gemeenteleden, van jong tot oud, zijn van harte welkom! Denk alvast na over het kerstlied, dat u/jij graag wit zingen. In het volgende kerkblad volgt meer informatie.
Het pastorale team


 

Samen zingen op Kerstmorgen

Er is ons al een paar keer gevraagd of we de ‘oude’ traditie weer nieuw leven in kunnen blazen: het zingen en spelen op Kerstmorgen! We willen dit wel proberen, maar…. wie gaat er met ons mee? Voor de muzikanten is het wel handig zich even bij ons te melden, dan kunnen wij voor de juiste muziek zorgen. Voor de zangers nemen we tekstblaadjes mee. Op 25 december a.s. gaan we om 7.00 uur vanuit Op ‘e hichte een rondgang maken door het dorp, zingend en spelend. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. Verzamelen om 6.45 uur. Na afloop staat de koffie met wat lekkers klaar!
Pieter en Wiebrig Reitsma, 

Een boekje open over de Boektiek

Sinds maart 1980 hebben wij een christelijke boekenwinkel in Dokkum; de Evange-lische Boektiek. Begonnen als een piepklein winkeltje zijn wij door de jaren heen gegroeid tot een volwaardige christelijke boekenwinkel. Een mooie zaak die commercieel gerund moet worden om bestaansrecht te houden. Maar bovenal zijn wij een werk van God om zijn Woord in alle kleuren en facetten aan te bieden aan de christenen van Dokkum en omgeving, voor henzelf of om door te geven aan anderen. Door al die jaren heen hebben we hoogte en dieptepunten gekend. Maar we weten dat wij ons licht mogen laten schijnen in het hartje van Dokkum en dat is pure vreugde. Wij hebben altijd geprobeerd om een gezonde financiële basis te creëren omdat een zaak zichzelf moet kunnen bedruipen wil het bestaansrecht hebben. Maar voor ons is het bovenal een geestelijk werk dat ons gegeven is en waar wij met hart en ziel aan meewerken. Omdat de afgelopen jaren pittig zijn geweest, is het een uitdaging om de zaak gezond te houden. We hebben gewoon meer omzet nodig om te kunnen blijven draaien. Daarom vragen wij of jullie mee willen helpen om dit werk te ondersteunen. En dat hoeft niet ingewikkeld te zijn.
 
Bol.com is zo voor de hand liggend, maar www.boektiekdokkum.nl levert dezelfde boeken tegen dezelfde prijs. VVV-bonnen en algemene boekenbonnen nemen wij ook in, in de winkel maar ook via onze website. Algemene boeken die wij niet in ons assortiment hebben kunnen wel bij ons besteld, thuisbezorgd of afgehaald worden. Elke bestelling of aankoop helpt mee en ondersteunt ons werk. Ook organisaties die materialen nodig hebben of leuke cadeautjes wil geven met kerst e.d. kunnen bij ons terecht. En we pakken het ook nog mooi in, hoeveel het er ook zijn.
 
Het voelt best wel spannend om dit verhaal zo neer te leggen want we willen geen zeurkousen zijn. Maar misschien hebt u nog nooit beseft dat we u nodig hebben om te blijven bestaan. Vandaar dat we op deze manier een boekje opendoen.
 
Daarnaast hebben velen van jullie de afgelopen jaren de weg naar de winkel goed warm gehouden en ons ondersteund op vele manieren. En daar zijn wij heel dankbaar voor. Wij blijven ons inzetten voor dit bijzondere werk en willen het van harte bij u aanbevelen. 
Namens het Boektiekteam
terug