Kerkenraad

De kerkenraad is het hoogste bestuursorgaan van onze gemeente.

De kerkenraad bestaat minimaal uit de volgende ambtsdragers:
•  1 preses en 1 scriba
•  2 ouderlingen
•  2 diakenen
•  2 ouderling- kerkrentmeesters
•  predikant

Het dagelijks bestuur (=moderamen) wordt samengesteld uit onderstaande ambtsdragers:
•  preses en de scriba
•  predikant

Onder de eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad zijn er twee colleges die hun eigen verantwoordelijkheid hebben.
Het College van Kerkrentmeesters behartigen de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, behalve die van de Diaconie.
Het College van Diakenen behartigen de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Diaconie.
terug