zondag 26 mei 2024 om 09:30

Bevestiging/afscheid ambtdragers, Tsjerke oan 'e Ie
Voorganger(s): ds. G. Timmer


LITURGIE:
Orgelspel voor de dienst

Woord van welkom en mededelingen

Intochtslied: Evangelische Liedbundel 150: 1 (Ruis o Godstroom der genade)

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Evangelische Liedbundel 150: 2 en 3 (Laat het uit Gods hemel stromen)

Gebed

De Tien geboden

Lied: Evangelische Liedbundel 435: 1 en 2 (‘k Heb Jezus nodig heel mijn leven)

Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lied 288 (Goedemorgen welkom allemaal)

Lezen uit de Bijbel: Handelingen 2: 37-42 (NBV)

Lied: Psalm 133: 1, 2 en 3 (Zie toch hoe goed)

Verkondiging

Lied 672: 1 en 6 (Kom laat ons deze dag)

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Afscheid ambtsdragers: Yvonne van der Meer, Tineke en Ties Folkertsma

  • Persoonlijk woord
  • Formele afsluiting van de ambtsperiode
  • Overhandiging cadeau kindernevendienst + roos

Lied: Evangelische Liedbundel 454: 1, 2 en 3 (Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht)

Dankgebed en voorbeden

Collectes

Slotlied 704: 1, 2 en 3 (Dank, dankt nu allen God)

Zegen

Lied 416: 1

 

terug