zondag 21 april 2024 om 09:30

Dienst, Tsjerke oan 'e Ie
Voorganger(s): dhr. G.H. Visser, Walterswald


LITURGIE:

 Welkom door dienstdoende ouderling
Beginlied - Lied 84: 3 en 5      Welzalig die uit uw kracht leeft…
Stil Gebed, bemoediging, groet én het Klein Gloria            
Gebed van verootmoediging
Zingen - Lied 654: 4 en 5        Maar God heeft naar ons omgezien!
Gebed om de Heilige Geest.
Zingen - Lied 86: 1 en 2         
Schriftlezing    - Johannes 15: 9 - 17
Zingen - Lied 86: 5 en 7          Gij zijt groot en zeer verheven…
Preek.
Na orgelspel  - Lied 657: 1, 2 en 4      Zolang wij ademhalen schept Gij…
Geloofsbelijdenis  - wordt voorgelezen
Als antwoord zingen  - Lied 911: 4                 Wat ik in mijn handen houd…
Gebed en Voorbede.
Collecten:  1. Diaconaat, 2. Bloemen

Slotlied            - Lied 913: 1, 2 en 3   Wat de toekomst brengen moge, mij…
Zegen                                     
Na het amen zingen we het zegenlied…
       - Lied 425              Vervuld van uw zegen gaan wij …

terug