zondag 24 september 2023 om 09:30

Dienst, Tsjerke oan 'e Ie
Voorganger(s): dhr. Y.Zagema, Damwâld


LITURGIE:

Inleidend orgel
Mededelingen door de dienstdoende ouderling.

Voorbereiding
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Zingen:  NLb 118: 1 en 5 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
Bemoediging en groet
Welkom
Gebed om ontferming
Zingen: lied 864: 1 en 2 Laat ons de Heer lofzingen
Voorlezen van de tien geboden
Zingen: ELB 262 Uw woord is een lamp

Dienst van het Woord
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Schriftlezing 1:  Jesaja 55: 1 – 3 en 6 – 13
Zingen: Lied 32: 3 en 4 Gij zijt o Heer
Schriftlezing 2:  Marcus 4: 30 - 32
Zingen: ELb 469 Wil je wel geloven
Overdenking
Zingen: Lied: 653 U kennen, uit en tot U leven

Dienst van gaven en gebeden
Voorbeden, dankgebed, stil gebed afgesloten met het gezamenlijke Onze Vader 
Collectes:  1. Kerk in Actie, Zending, 2. Jeugdwerk


Heenzending en zegen
Zingen: ELb 186a Leid mij Heer
Zegen
Afsluitend met lied 416 vers 1 Ga met God

 

terug