Februari 2024 37e jaargang-nr.2 Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard-Wânswert-Jislum

Meditatie 

 

‘Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem’ (Johannes 6:56)

 

Jezus is in gesprek met zijn tegenstanders en in dat gesprek gaat Jezus tot het uiterste. Hij zegt die dingen die onmogelijk lijken. Dingen die schokkend, provocerend overkomen. Zoals het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed. In welke wereld zijn de toehoorders van Jezus beland? Moet je dit soort uitspraken serieus nemen? Jezus heeft heel wat gesprekken en discussies gevoerd met zijn tegenstanders. In die gesprekken doet hij geen pogingen om zijn uitspraken te verzachten. Jezus zoekt niet naar compromissen. Zo ook in de bovenstaande uitspraak over het lichaam en bloed van Jezus. Deze uitspraak blijft staan, hoe onbegrijpelijk deze woorden ook klinken. Met deze woorden geeft Jezus aan dat ieder mens die wil leven, niet aan Hem voorbij kan gaan. Jezus geeft het leven, daarvoor heeft de Vader Hem naar de wereld gezonden. Het is de taak van Jezus om leven uit te delen.
Dat gaat Jezus doen met inzet van zijn vlees en bloed. Jezus gaat mensen het leven geven, door zelf het leven af te leggen. Het lichaam van Jezus wordt gebroken, Jezus sterft aan het kruis op Golgotha. Het bloed van Jezus wordt vergoten, Hij sterft onschuldig de doodstraf. De dood van Jezus brengt redding en vergeving, genezing en verzoening. Zijn opstanding uit de dood brengt al deze mooie dingen de wereld in. Het gaat om Jezus. Om zijn dood en opstanding. Als het goed is, horen we in de kerk telkens weer over Jezus en over het offer dat Hij heeft gebracht. In veel kerken is in de afgelopen weken het avondmaal gevierd. Bij die viering wordt het zichtbaar en concreet: Jezus geeft zijn lichaam en zijn bloed tot volkomen verzoening van al onze zonden. En vanaf half februari begint de 40-dagen tijd weer. Een periode van het kerkelijk jaar waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest. Het feest van de opstanding, het feest van het nieuwe leven. Dat feest bereiken we via Goede Vrijdag.
Jezus spreekt over het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed. Daarmee wijst Jezus op het deel krijgen aan zijn offer. Heel klassiek gezegd: de toe-eigening van het heil. Dat je niet alleen in het algemeen belijdt: Jezus stierf voor de zonden van mensen. Maar dat je heel persoonlijk belijdt: Jezus stierf ook voor mij.
Jezus’ vlees eten en zijn bloed drinken. Dat is: het offer van Jezus helemaal toelaten in je leven. Zoals je bij de viering van het avondmaal het stukje brood en het slokje wijn helemaal eet en drinkt, zodat het helemaal in je lichaam wordt opgenomen. Jezus helemaal omarmen. En omgekeerd: weten dat Jezus zich helemaal aan jou geeft. Zoals al gezegd: we gaan weer de 40-dagen tijd in. Intussen gaan ook de gewone dagelijkse dingen door. En zijn we in de kerk ook bezig met allerlei dingen, in Burdaard bijvoorbeeld het gesprek over kerk-zijn en de gebouwen. Maar het belangrijkste mogen we niet vergeten: Jezus is onze Verlosser. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Jezus gebruikt sterke woorden. Uitspraken die ons kunnen verbazen, misschien shockeren. Jezus gebruikt deze woorden om ons te bepalen bij de kern van de zaak. Zijn dood betekent ons leven. Ik hoop dat dit voor u en jou een punt is waar je niet omheen kunt. Je zult het nooit helemaal kunnen begrijpen of met argument kunnen uitleggen. Maar het mag wel de grond zijn waar je op staat.
Jezus’ dood is mijn leven. Jezus’ opstanding is mijn toekomst!
Ds. Bert TimmerGebedsgroep

De gebedsgroep komt op vrijdag 1 maart bij elkaar bij Nelie Kroodsma, 
We beginnen om 20.00 uur.
Een ieder is van harte welkom.

 

Minsken fan ‘e wei Nieuws van de classis Fryslân

Jaargang 2024 - Nummer 1
‘Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt?’ (Matteüs 5:13, NBV21)

Wij tellen niet. Dat telt.
Niet zo lang geleden was ik op bezoek bij een eenvoudige kleine gemeente, zoals die er in onze classis zo veel te vinden zijn. Ze zaten in een dip. Het was een mooie gemeente, maar de mensen zagen dat niet meer. En zij zelf ook niet. We gingen daarom op zoek naar een geschikt motto om zo nu en dan met elkaar uit te spreken om de moed erin te houden, een paar woorden om weer te weten waartoe wij op aarde zijn. Bijna als vanzelf kwam bij mij boven: ‘Wij tellen niet. Dat telt.’ De gemeente zal zelf ongetwijfeld nog wel een beter motto weten te vinden, maar ik ging met deze naar huis. En hij laat me niet meer los. De oorsprong ligt waarschijnlijk in de leus waarmee één van onze politieke partijen jaren geleden de verkiezing inging. ‘Iedereen telt!’, zag je overal op bushokjes staan, met een grote foto van de lijsttrekker erbij. De boodschap was wat dubbel: de slogan was ongetwijfeld sociaal bedoeld (‘Iedereen telt mee’) maar in die tijd van afgeschudde ideologische veren en herleefd marktdenken klonk het mij vooral onheilspellend in de oren: ‘Laat iedereen z’n knopen tellen!” Voor de kerk werkt deze leus precies andersom. De meeste mensen zijn er inmiddels wel over uit dat de kerk niet meer meetelt in dorp en stad. De toren staat er nog wel, maar van wat er onder die toren allemaal gebeurt, hebben de meesten alleen de klok nog horen luiden. Wij tellen niet meer. Maar ligt daarin niet juist ook onze opdracht? Van onze Heer zelf is bekend dat hij voortdurend op zoek was naar mensen die niet (meer) meetelden. Veel van zijn volgelingen doen dat nog steeds. En zij doen dat niet uit de hoogte. Nee: zij kunnen dit doen omdat ze zelf weten wat dit is. Het meeste kerkenwerk mag geen naam hebben. Soms is het zelfs een beetje saai. Het is bescheiden, eenvoudig, onopvallend en daardoor juist dienstbaar. En hoeveel mensen daar dan op af komen om mee te doen? Wij tellen niet. Dat telt.
 

Solidair tellen

Van een collega kreeg ik een mooie vraag: een gemeente uit haar classis is op zoek naar een partnergemeente in de onze. Het is een jonge gemeente in een grote nieuwbouwwijk, vol energie en nieuwe ideeën. Ze zoeken nu een gemeente met financiële armslag, om die ideeën ook om te kunnen zetten in activiteit. In Fryslân zijn best wel gemeentes die zich zo’n avontuur kunnen veroorloven. Het project moet natuurlijk wel iets wederkerigs hebben: in ruil voor financiële steun geeft de gemeente daar graag iets van hun inspiratie aan u terug. Heeft uw gemeente interesse? Dan breng ik u graag met elkaar in contact. Ook het CCBB denkt hier graag in mee.
 

Optellen

Ongemerkt zijn heel veel gemeentes in onze classis er onderling al mee begonnen. De ene gemeente heeft te weinig ambtsdragers om nog een echte kerkenraad te vormen, een andere heeft te weinig jeugd om nog jeugdclubs te organiseren en een derde te weinig geld om de begroting rond te krijgen. Maar door samen een kerkenraad te vormen kun je mogelijk met minder ambtsdragers toe, door samen het jeugdwerk op te pakken kunnen de jongeren wel naar club en door samen een predikant te beroepen krijg je de begroting nog keurig rond. Het zijn allemaal geen grote stappen waar je het nieuws mee haalt, maar voor de eigen gemeente in het eigen dorp maakt het groot verschil. Soms is het voor die eigen gemeente nog niet eens nodig, maar wat is er nu mooier dan de buurgemeente hiermee overeind te houden.
 

Aftellen

Mocht uw gemeente nu ook aan samenwerking toe zijn, dan kom ik graag een keer praten met uw kerkenraad. Dat geldt ook als er bijvoorbeeld een predikantsvacature aankomt of als u voor een grote koerswijziging in het beleid staat. De planning van mijn bezoek heb ik inmiddels met uw kerkenraad gedeeld, maar in dit soort gevallen wijk ik daar graag vanaf. Ik wacht alleen nog op een mailtje van uw scriba.
 

Stemmen tellen

Zo’n bezoek van de classispredikant levert natuurlijk geen vuurwerk op, en dat geldt ook van de vergaderingen die we als classis met elkaar hebben. En toch gaan we er rustig mee door, zodat onze kerk een degelijke bestuurlijke fundering behoudt. Onze classis is samengesteld uit afgevaardigden vanuit de Ringen, en misschien is het goed om nog eens na te vragen of uw Ring daar nog aan toe gekomen is. We hebben her en der nog wat vacatures.
 

Tot veertig tellen

Nog zo iets dat geen naam mag hebben: vasten. De Heer zei het in de bergrede: laat anderen niet zien dat je vast, probeer er geen mooie sier mee te maken. Maar nu het vasten wat in onbruik is geraakt, mogen we elkaar misschien wel wat stimuleren. Zo hoorde ik van een gemeente waar ze straks veertig dagen zonder plastic willen leven. Ik ben in gedachten m’n dag eens doorgelopen, maar wat gebruik ik dan een plastic! En wat ben ik eraan verslaafd, als ik alleen al denk aan m’n gummi tandenstokers. Ik weet het dus nog niet, maar het houdt me wel bezig.
 

Doortellen

Bij kerkelijk werkers is het inmiddels een bekend verschijnsel: je bent nog niet afgestudeerd, maar het werk ziet er zo veelbelovend uit dat je alvast maar begint. En de gemeente lijkt daar alleen maar blij mee te zijn. ‘Groenpluk’ zou je dit kunnen noemen: dat woord geeft mooi aan dat het goed bedoeld is en er toch iets mis gaat. Het belangrijke werk van een kerkelijk werker gedijt immers pas echt op de vruchtbare klei van studieboeken, papers en tentamens. Wanneer krijg je daar alsnog de tijd voor? De landelijke kerk wil graag behulpzaam zijn bij het vinden van rust, ruimte en regelmaat om de studie weer op te pakken. Speciaal daarvoor is er in Utrecht een ‘loket kerkelijk werkers’ geopend, waar ik graag de weg naar wijs. Alleen samen kunnen we werken aan een degelijke ondergrond van het kerkelijk werk. Het is tenslotte niet alleen de verantwoordelijkheid van de kerkelijk werker, die te vroeg wilde bloeien, maar vooral ook van de kerk die de vrucht daarvan te vroeg wilde plukken.
 

Wat echt telt

Al met al is deze nieuwsbrief niet zo spannend geworden. We hebben geen opzienbarende berichten om te delen. We gaan rustig door met waar we mee bezig zijn. Dat hoort bij ons. Zo steekt de kerk in elkaar. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de bloemen in de kerk, waar u zo trouw voor zorgt, het kerkblad dat u rondbrengt en het bezoekje dat u eens in de maand aflegt. Ach, zult u zeggen, dat is ook niet eens namens de kerk. Het kwam op mijn pad. Zo eenvoudig is het vaak. Niemand weet ervan, behalve degene om wie het gaat. Zo mag dat ook blijven: laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Dat is wie wij zijn. Dat is hoe wij smaken. Als we die smaak maar niet verliezen. Wij tellen niet. Dat telt.
Met hartelijke groet, ds. Riemer Praamsma, uw classispredikant 

Voor de vrouwen

Allemaal van harte welkom op vrijdag 16 februari 2024 voor de Interkerkelijke Vrouwenochtend in Burdaard van 9.30 tot 11.30 uur. Ontmoeting, samenzang en gebed en gevoed worden door Gods Woord. Voor meer informatie: 06-48755808.


 

UITNODIGING

voor alle ambtsdragers en gemeenteleden van de Protestantse kerken in NoordFriesland KOM NAAR DE INSPIRATIEBEURS OP DINSDAGAVOND 13 FEBRUARI 2024
 

Thema: ‘Waar sta jij voor?’

Locatie: De Herberg in Dokkum (Harddraversdyk 1B) Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
 

Programma

19.30 uur             Openingsviering door ds. Geert van Wieren uit Easternijtsjerk
19.45 uur  ‘ Wat is polarisatie en hoe vind je er een weg mee in kerk en samenleving?’, inleiding door ds. Karel van Wijngaarden uit Holwert
20.15 uur             Pauze en inschrijving workshops
20.45 uur             Workshops
21.30 uur             Einde

Deze inspiratiebeurs wordt georganiseerd door de werkgemeenschap van kerkelijk werkers en predikanten uit de regio. Het doel is elkaar als leden van al die verschillende gemeentes te ontmoeten, en inspiratie op te doen voor het gemeente-zijn. Deze keer willen we inspiratie bieden over het omgaan met het toenemende wij-zij-denken van onze tijd. Op allerlei gebied lijken de tegenstellingen tussen verschillende groepen sterker te worden. Dat kan leiden tot verharding en minder begrip voor elkaar. Tot polarisatie. Dat speelt in onze samenleving en gaat ook de gemeenschap van de kerk niet voorbij. Hoe gaan we daar mee om? Hoe vinden we een weg waarlangs we in gesprek blijven, de ander horen en zien, met respect voor de verschillende overtuigingen? Daar hopen we op deze inspiratiebeurs handvatten voor aan te reiken.
Van de 6 workshops waar jullie na de pauze uit kunnen kiezen, zijn er 4 direct gerelateerd aan het thema (a t/m d). Daarnaast zijn er nog 2 workshops met een ander onderwerp (e en f).

De workshops:
  1. V erschillen in geloofsbeleving. Nagenoeg elke gemeente kent een kleurrijk palet aan geloofsbelevingen. Van traditioneel tot evangelisch, van vrijzinnig tot rechtzinnig. Met voorkeur voor psalmen en gezangen, of juist voor opwekking of voor Taizé-liederen. De een hoort graag persoonlijke getuigenissen, de ander krijgt daar kromme tenen van. Hoe ga je daar mee om in de gemeente? O.l.v. ds. Oane Elverdink uit Eastermar
  2. Migratie. Een heet hangijzer in politiek en samenleving. Hoe houdt het jou bezig, welke kanten zitten er aan dit vraagstuk en hoe kunnen we er in de kerk over spreken? O.l.v. ds. Geert van Wieren uit Easternijtsjerk
  3. Klimaat. Hoe gaan we om met het klimaat-vraagstuk? Waar sta jij, hoe kijk je naar mensen die er anders in staan en welke verantwoordelijkheid hebben we als kerk? O.l.v. ds. Jeannette van den Boogaard uit Hallum
  4. Het Palestijns conflict. Over de oorlog tussen Israël en Hamas lopen ook hier in Nederland de spanningen al snel hoog op. Er wordt snel partij gekozen. Maar wat is goed en wat is kwaad? Waar baseer jij je mening op? En wat is hier theologisch over te zeggen? O.l.v. ds.Karel van Wijngaarden uit Holwert
  5. Troost. Aan de hand van het boek ‘Vertroostingen’ van de Belgische psychiater Dirk de Wachter gaan we in gesprek over waar we troost vinden in moeilijke situaties. O.l.v. ds. Martin de Jong van Schiermonnikoog.
  6. Samen jong. Hoe kun je kerk zijn voor álle generaties? En wat zijn de kernwaarden van zo’n kerk, zo’n gemeente? O.l.v. Renetta Jansma, jongerenwerker uit Dokkum.  We hopen hiermee een inspirerend programma aan jullie voor te leggen. Van harte welkom op onze inspiratiebeurs!
 

Uit de gemeente

Tsjerkje van der Meulen ( Tergrêft )  is geopereerd en heeft een nieuwe heup gekregen. Na een korte tijd van revalidatie mocht zij onlangs weer naar huis. Daar gaat de revalidatie voorlopig verder. Haar broer Jan verblijft tijdelijk in een opvang van Alliade in Leeuwarden, zodat Tsjerkje de mantelzorg voor haar broer even kan laten rusten en kan werken aan haar herstel. We wensen haar daarbij Gods zegen!
 

Huwelijk

Vrijdag 9 februari 2024 gaan Goffe de Boer en Yvonne Nagelhout trouwen. Hun huwelijk wordt voltrokken op landgoed Stania State in Oentsjerk. Nadat het huwelijk voor de wet is gesloten, volgt er op dezelfde locatie een moment van inzegening. Want Goffe en Yvonne willen deze belangrijke stap in hun leven niet in eigen kracht zetten. Ze willen vragen om Gods zegen over hun huwelijk. Bij de kerkelijke inzegening van het huwelijk zal Psalm 121 gelezen worden. Dat is een lied voor mensen die onderweg zijn. En onderweg kan er van alles gebeuren. Goffe en Yvonne hebben inmiddels de nodige levenservaring en zij weten dat de levensweg niet altijd eenvoudig is. Soms moet je echt wel vechten om ergens te komen. Psalm 121 geeft de belofte van Gods nabijheid. Hij gaat met jullie mee. Of beter gezegd: Hij blijft met jullie meegaan, want Hij is al veel langer aanwezig in jullie levens. Nu mogen jullie de weg samen gaan. Met elkaar, met de kinderen en met God. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
 

In Memoriam: Pieter Jansma

In de vroege ochtend van woensdag 3 januari 2024 is Pieter Jansma plotseling overleden op de leeftijd van 78 jaar. Echtgenoot van Ypie Jansma-Jongbloed. Heit, skoanheit en pake. Hij woonde in Burdaard, Wânswerterdyk 42. Pieter Jansma was een sterke man, iemand waar je op kon bouwen. Hij hield van duidelijkheid, had een eigen mening en kon over veel dingen meepraten. Hij was humoristisch en kwam met rake en opvallende uitspraken. Daarnaast was hij ook creatief: hij heeft heel wat werkstukken gemaakt van afvalhout. Hij was dan ook vaak in zijn werkplaats te vinden. Pieter was buitenshuis op vele plaatsen aanwezig: in de kerk, op het voetbalveld en fietsend door het dorp en wijde omgeving. Pieter Jansma had een ernstige kant in zich. Hij kon heel diep in gedachten zijn en diepgaande vragen stellen. Ook het geloof werd doordacht. Niet alles was eenvoudig of zwart wit. Pieter Jansma heeft altijd gezocht naar de zegen van God. Boven de rouwkaart staat die tekst: ‘Ik laat U niet gaan, tenzij u mij zegent’. Dat was de rode draad in het leven van Pieter Jansma. In de afscheidsdienst stond genoemde tekst uit Genesis 32 centraal. Het ging over het vasthouden aan je eindje. Iets wat alle mensen geneigd zijn om te doen. Maar er komen momenten waarop je je eigen eindje niet meer kunt vasthouden. Momenten waarop je moet loslaten, momenten waarop je machteloos bent. Natuurlijk denken we daarbij aan het overlijden van zoon Rimmer. Zijn overlijden heeft voor Pieter de ernst van het leven onderstreept. Juist op die momenten mag je vragen om Gods zegen. Zegen: dat zijn goede woorden. Dat God goede woorden spreekt over de pijn en de twijfels in je leven. Geloven is vasthouden. Niet aan jezelf. Maar aan God. Die door de Heere Jezus een goed woord heeft gesproken. Een woord van hoop en leven, dwars door pijn en dood heen. We mogen geloven dat God mensen die aan Hem vasthouden, in eeuwigheid niet loslaat. In dat vertrouwen mochten we Pieter Jansma in Gods handen leggen. En onze dankbaarheid uitspreken over het vele wat hij heeft mogen betekenen en bijdragen. De afscheidsdienst werd gehouden op dinsdag 9 januari 2024 in de Tsjerke oan ‘e Ie. Na de dienst vond de begrafenis plaats vinden op de algemene begraafplaats in Burdaard. We wensen Ypie en haar gezin en allen die Pieter Jansma missen troost van God toe.Verslag kerkenraadsvergadering op woensdag
17 januari 2024


1.Welkom/opening en voorzitten door ds. Timmer
Na een korte terugblik op de afgelopentijd, wordt het eerste gedeelte van psalm 84 (herziene statenvertaling) gelezen: 
Verlangen naar het heiligdom Voor de koorleider, op ‘De Gittith’; een psalm, van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend. Naar aanleiding van dit gedeelte wordt besproken wat een kerkgebouw voor eenieder betekent. De waarde van het kerkgebouw is veel meer dan het gebouw alleen. Het is de plek waar je samenkomt met anderen om God te loven, een plek voor ontmoeting, rust en bezinning. De één zou graag met een ander in gesprek gaan over het geloof, de ander wil liever luisteren. Na deze korte overdenking volgt een gebed.

2. Ingekomen stukken
- Nieuwsbrief MFC: ter kennisgeving - Mail moderamen generale synode PKN betreffende een kerkordewijziging: Bij elke visitatie die plaatsvindt wordt een visitatierapport gemaakt. Over het feit wie zo’n rapport onder ogen kreeg, bestond geen eensluidende afspraak: was de visitatie aangevraagd door een classispredikant, dan ontving ook het breed moderamen van de classicale vergadering het rapport, maar bij aanvraag van de visitatie door een kerkenraad, dan was dit niet duidelijk geregeld. De generale synode wil dat de kerkorde wordt gewijzigd waarbij er geen verschil meer is in de situaties en dat het BMCV altijd geïnformeerd dient te worden na een visitatie. Het moderamen vraagt nu om instemming van de kerkenraad. Als reactie hierop zal worden gemeld dat de kerkenraad akkoord is, maar wel met de aantekening of alle leden van het breed moderamen moeten worden geïnformeerd of dat het voldoende is wanneer 2 of 3 mensen van het moderamen het rapport onder ogen krijgen.

3. Notulen gemeenteavond 30 november en kerkenraadsvergadering 6 december 2023
 Notulen 30 november: goedgekeurd N.a.v. 6 december: Vervolgstappen: er wordt nog even gewacht met het inschakelen van een architect omdat dit nogal wat kost; eerst uitkomsten enquête afwachten.

4. Wisseling kerkenraadsleden
Diaconie: Y. van der Meer-Dijk en T. Folkertsma-Dijkstra vertrekken; er moeten dus 2 nieuwe leden komen. Ouderlingen: Er is nog steeds een voorzitter nodig en P. van der Velde-Elgersma stelt haar functie als scriba ook weer beschikbaar en er zijn nog ouderlingen nodig. Eerst zal de uitslag van de enquête worden afgewacht alvorens er mensen zullen worden gevraagd.

5. Enquête gemeenteleden
A. Post geeft uitleg over de opzet van de enquête en de vragen die zijn geformuleerd. De enquête zal z.s.m. de deur uit gaan en kan schriftelijk of online worden ingevuld middels een QR-code.

6. Gemeenteavond
De gemeenteavond zal niet op 27 maart (zoals was gepland) maar op 20 maart. Onderwerp: Uitslag enquête.

7. Controle boeken
De diaconie controleert de SJB, de kerkrentmeesters de diaconie en de ouderlingen de zending/evangelisatie.

8. Rapportages:
dominee, jeugdwerk, ouderlingen, kerkrentmeesters, diakenen. Ds. Timmer: - Mentorschap is beëindigd. - 13 februari is er een inspiratieavond voor kerkenraads- en gemeenteleden in de Herberg in Dokkum. - Jeugdwerk loopt, de tienerclub verloopt moeizaam. Ouderlingen: - Adventskalenders zijn uitgedeeld. - Broodmaaltijd: hoewel de groep niet erg groot was, was het wel een succes Kerkrentmeesters: - Kosterswoning Stenendamsterweg 1 staat te koop, er komt vermelding in de Brêge. - Enveloppen Aktie kerkbalans zijn de deur uit. Diaconie: - Organisatie kerstattenties is prima verlopen. - In overleg met mevr. J. Bootsma van Kerk in Actie is afgesproken dat er een speciale kerkdienst wordt georganiseerd op 14 april. Een medewerkster van Kerk in Actie die de 4 projecten in Zuid-Amerika begeleidt, heeft aangeboden om informatie te geven tijdens deze kerkdienst. Ook zal er tijdens de dienst worden geprobeerd online contact te zoeken met Colombia.

9. Sluiting
P. van der Velde sluit met het lezen van een gebed “God van leven en licht’ uit het ouderlingenblad.

 

Leerhuis Jesaja

In de weken voor Pasen wil ik graag tweemaal een avond beleggen waarop we elkaar kunnen ontmoeten rondom een Bijbelgedeelte. Zoals ik al eerder heb geschreven in het kerkblad: ik ben bezig met het Bijbelboek Jesaja. Daar heb ik in de afgelopen weken regelmatig uit gepreekt. In de weken voor Pasen zou ik Jesaja 53 wat grondiger met gemeenteleden willen doorlezen. Ik heb hiervoor twee data gereserveerd: beide keren op donderdagavond. Namelijk: 29 februari en 14 maart. De eerste avond gaan we Jesaja 53 erbij nemen en dan gaan we dat rustig doorlezen. Dat roept waarschijnlijk genoeg vraagtekens en uitroeptekens op. Het resultaat van de eerste avond gaat de invulling van de tweede avond bepalen. Misschien zijn we nog niet klaar met lezen, misschien komen er dingen op tafel waar we verder over na willen denken. Ik besef: dit klinkt wellicht allemaal moeilijk. Maar het is de bedoeling dat deze avonden toegankelijk blijven voor iedereen. Dus ik ga het niet te moeilijk maken. Welkom. We beginnen beide avonden om 19.45 uur in Op ‘e Hichte.
 

Vrijwilligers gezocht voor kerkdienst op zondag 18 februari in Foswert te Ferwert

De dienst begint om 10.00 uur en er is koffiedrinken vanaf 09.30 uur. Voorganger is ds. Bert Timmer. U/jij bent van harte uitgenodigd. 
Nu zoekt Foswert elke keer 4 vrijwilligers om mee het helpen om te koffieschenken en het opruimen van kopjes/schotels, tafels en stoelen in originele opstelling terugzetten etc. Zou u/je vrijwilliger kunnen zijn deze dienst, graag even een berichtje naar Petra van der Velde, e-mail of tel 332635. Graag aanmelden uiterlijk 11 februari.

 

Bijeenkomst wijkassistenten 21 februari 2024

We willen u graag uitnodigen voor een bijeenkomst op woensdag 21 februari a.s. om 19.30 uur in de consistorie van de Tsjerke oan ‘e Ie.
Het pastorale team


 

Opthin(g)ksels

It koe net trefliker, it tema de earste Snein fan it nije jier yn ‘e Tsjerke oan ‘e Ie: "Troch it wetter". It is om ús hinne in wetterige boel, mei op ferskate plakken oerstreamingen en dêr moatte wy trochhinne. De Israëlieten yn it bibelferhaal fan hjoed, dy’t eartiids troch de Reade See moasten om yn it beloofde lân te kommen, stienen der foar en koenen der net troch. Mei’t de Egyptners efter harren oan kamen, waard dat spannend en…. en kaam der samar in paad makke troch de rêder God.
Sa moasten wy it yn ús libben ek dwaan, mei 'tsjinslaggen', Dy Rêder sykje. As de need op it heechst is. Der wie meiwurking fan ús gemeente koar, dat bysûnder ljocht jout. As jimme de o, de p en de k út it opskrift helje, kinne jimme troch de letters, hjir en dêr yn in oare folchoarder te setten har namme fine.
Mei har en de ynstruminten en fersterking troch mikrofoans en in regeljende lûdynstalaazje earne yn tsjerke wie it gebou al aardich fol. De lieder hie, der wol 'slach' fan om it goed oan ’e gong te krijen en te hâlden, mei oerjefte waard der songen en sa hienen wy meielkoar, mei kofje fris en in segaar fan sûkelarje dochs in waarme earetsjinst dy earste snein yn it nije jier.
   --------------------------------------------------------------------------------
 
terug