Diaconie juni


Kerk in actie Burdaard (voorheen Zendingsbijdragen)

In mei zijn twee giften overgemaakt aan de projecten:

De Bijbel voor iedereen! in China, 300 euro

De kerk in China groeit, sinds 1987 met 10% per jaar! Kerk in Actie ondersteunt deze groeiende kerk, via het NBG, met alfabetiseringsprogramma’s voor laaggeletterden, bijbels voor jeugd, toerusting voor jeugdleiders en ouders en met bijbelstudieboeken voor arme voorgangers. Alfabetisering
Het merendeel van de Chinese christenen woont op het platteland. Een groot deel van hen is on- of laaggeletterd, vooral vrouwen tussen de 60 en 80 jaar. Toen zij jong waren, waren ze vaak te arm om onderwijs te volgen. Kerk in Actie ondersteunt kerken bij het opzetten van alfabetiseringsklassen voor ouderen. Dit helpt hen het christelijk geloof beter te begrijpen, maar leidt ook tot verbetering van hun kwaliteit van leven: ouderen hebben in bepaalde situaties recht op financiële ondersteuning, maar weten dat vaak niet. De leraren van de alfabetiseringsklassen vertellen hen daarover. Dankzij de lessen horen ze hoe ze zich daarvoor kunnen aanmelden en kunnen ze zelf hun handtekening zetten.

Bijbels voor jeugd

Door nieuwe regels in China is het moeilijk geworden om rechtstreeks kinderen en jongeren te bereiken. Zo mogen jongeren onder de 18 jaar niet naar de kerk. In de steden hebben ouders het erg druk met hun werk en staan onder grote financiële druk. Op het platteland worden veel kinderen door hun grootouders opgevoed, omdat hun ouders in de steden werken. Ze zien hun ouders maar heel soms. In beide situaties hebben ouders vaak niet het vermogen om goed met hun kinderen te communiceren. Ook voor gelovige ouders is dit een van hun grootste uitdagingen.

Bijbelstudieboeken voor voorgangers

De kerk in China kent een tekort aan getrainde voorgangers en leiders. Dat is een grote uitdaging, omdat het aantal christenen nog elk jaar toeneemt. Om arme theologiestudenten, voorgangers en leraren van bijbelscholen te ondersteunen voorziet Kerk in Actie hen (via het NBG) van studieboeken bij de Bijbel.
De kracht van Bijbelverhalen in Golfstaten, 300 euro.
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filippijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en schrijven, maar willen wel graag meer leren over de Bijbel.

Bijbelverhalen doorvertellen

Met deze interactieve bijbelvertelmethode leren voorgangers een Bijbelverhaal op een eenvoudige manier te vertellen aan hun gemeenteleden. Die gaan daarna met elkaar in gesprek over het verhaal en zoeken naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Ze putten er kracht en hoop uit: de verhalen helpen hen om vol te houden in hun vaak zware arbeidsomstandigheden.

De wereld over

In de Golfstaten wonen en werken meer dan honderd verschillende nationaliteiten. “De hele wereld is vertegenwoordigd”, zegt de directeur van het Bijbelgenootschap. “Er komen telkens weer nieuwe mensen die Gods goede nieuws horen. Ze horen de Bijbel in eigen taal en delen de verhalen ook met hun familie in het thuisland. Elk zaadje van het evangelie dat je hier plant, werkt door, de hele wereld over.”
Bijdragen aan Kerk in actie Burdaard maakt u over op bankrekening:
NL12 RABO 0367 2023 60 t.n.v. Diac. P.G. Burdaard-Wanswêrt-Jislum.
terug