April 2024 37e jaargang-nr.4 Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum

 

Meditatie

 ‘Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ (Lukas 24 vers 49)
 

Het Paasfeest ligt achter ons. Het is altijd weer een intensieve tijd. Die begint op Aswoensdag, begin van de 40 dagentijd. Heel veel mensen proberen in die 40 dagen sober te leven. Aan het einde van de 40 dagentijd komen de indrukwekkende dagen rondom het sterven van Jezus: Witte donderdag en Goede vrijdag. En na de stilte van de zaterdag dan het eindelijk het Paasfeest.
Inmiddels ligt het Paasfeest achter ons. We hebben het gevierd, in de kerk en hopelijk ook thuis. En nu gaat de tijd verder. De klok is een uur vooruitgezet en het is ’s avonds veel langer licht. Daarom stoppen in de kerk na Pasen veel activiteiten. Het winterseizoen is voorbij. Het is niet meer de tijd om ’s avonds binnen te zitten bij vergaderingen of gespreksgroepen.
Maar het kerkelijk jaar stopt niet na Pasen. Na Pasen volgt er meer. We bevinden ons nu in de 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart. En na Hemelvaart volgen er 10 dagen tot aan het Pinksterfeest.
Pasen is een nieuw begin. Mensen krijgen hulp van God, hulp van de Heilige Geest, om dat nieuwe begin werkelijk in hun leven toe te laten. En er komt hulp van God om de boodschap van de opstanding uit te kunnen dragen in de wereld.
Gelukkig dat het niet stopt na Pasen. Want dan zouden we te vergelijken zijn met mensen die een prachtig cadeau in een grote versierde doos hebben gekregen. Maar na het uitpakken van het cadeau weten we eigenlijk niet precies wat het is. En wat we ermee moeten. Waar het apparaat voor bedoeld is. Wat er wel en niet mee mogelijk is.
In de dagen na Pasen gaat Jezus eerst zelf helpen om het cadeau van de opstanding uit te pakken. De leerlingen raken er steeds meer van overtuigd dat Jezus leeft.
En dat Hij echt de Messias is die door God gezonden is. Na de hulp van Jezus volgt de hulp van de Heilige Geest. De Heilige Geest die met Pinksteren uitgestort wordt. Vlak na zijn opstanding, nog op de avond van dezelfde dag, geeft Jezus zijn leerlingen opdracht om te blijven wachten op de Heilige Geest. Jezus noemt de Heilige Geest: kracht uit de hemel waar mensen mee bekleed worden. De leerlingen moeten niet gelijk de wereld in met het nieuws over de opstanding. Het is nodig dat zij nog meer kracht ontvangen, voordat zij erop uit kunnen.
Ook wij hebben die kracht van God nodig. Leiding en hulp van de Heilige Geest. Want hoe zou je zonder de hulp van de Heilige Geest iets kunnen zeggen over opstanding uit de dood? Het is niet te begrijpen en niet te verklaren. De Geest helpt om dit wonder in je leven toe te laten.
In de dagen na Pasen kun je in twee valkuilen stappen. De eerste is dat je denkt dat het Paasfeest een eindstation is. We hebben het hoogste en mooiste bereikt en dus kunnen we nu gerust op vakantie en na de zomer pakken we de draad weer op. De tweede valkuil is dat we geen tijd nemen om het wonder van de boodschap van Pasen te laten doordringen. Dat we al snel menen te weten hoe het zit of ons beperken tot de bekende klanken.
Jezus roept zijn leerlingen op om in de stad te blijven. Een periode van wachten breekt aan. Ook een periode van verwachten: de Vader in de hemel zal verder gaan met het werk dat Hij begonnen is. De kracht van de Heilige Geest zal de volgelingen van Jezus verrassen.
Het Paasfeest ligt achter ons. Veel moois ligt voor ons!

      Ds. Bert Timmer
 

 

Gebedsgroep

Dank U, Heer, om Uw liefde, daar waar wij klein en zwak mogen zijn.
Dank U, om Uw genade, daar waar onze twijfels en onmacht heersen.
Dank U, om de ziel waarin U woont, ergens diep in ons.
Dank U, Heer, om het nieuwe leven, dat U ons gaf.
Dank U, omdat U ons niet in de steek liet.
Dank U, omdat U zich kwetsbaar maakte in Uw Zoon, en ons Pasen gaf!
         Lina van Mellaert


De gebedsgroep komt op vrijdag 3 mei bij elkaar bij Nely Kroodsma. 
We beginnen om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom!
 

Uit de gemeente


Mw. S. de Boer-van der Woude is na een verblijf in ziekenhuis MCL verhuisd naar de Waadwente in Dokkum. Ze is heel erg ziek geweest en moet nu revalideren met als doel dat zij weer naar huis kan. 

Huwelijksjubileum

Op 21 april a.s. hoopt het echtpaar Hielke en Marie Elgersma-de Jong hun 60-jarig huwelijksjubileum te vieren.
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd.
Gods Zegen toegewenst!


 

Dankbetuiging

Heel veel dank voor het hartverwarmende medeleven na het overlijden van mijn man, onze heit en pake
Pieter Jansma
Dit alles heeft ons goed gedaan en geeft ons kracht en moed om door te gaan.
                                                                               Ypie Jansma-Jongbloed                                                                                   kinderen en kleinkinderen
Burdaard, maart 2024
 

Verslag van de kerkenraadsvergadering op woensdag 28 februari 2024

  1. Ds. G. Timmer heet iedereen van harte welkom, daarna opent P. van der Velde-Elgersma met: Geloof en vertrouwen, deze 2 woorden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een vertrouwen in God, in het leven, in mensheid, en in de toekomst. In Psalm 31 staan de bekende woorden: ik vertrouw op u, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God. Na nog een stukje uitleg over deze psalm gaat ze voor in gebed.
  2. B. Wiegerink vraagt aandacht voor een stukje wat zij gelezen heeft van de PKN: Dit gaat over hoe de ouderling de gemeente begroet tijdens de kerkdienst. Meestal gaat het goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. De voorganger is…, de organist is… de bloemen gaan als groet naar enz. Zo beginnen veel kerkdiensten. Met een welgemeende groet: de kerkenraad wenst u een gezegende dienst. Maar: wie ontmoet wie nu eigenlijk in de eredienst? Het is heel formeel geworden. Maar mensen komen naar de Kerk om elkaar en God te ontmoeten. We brainstormen over deze vorm, samen hebben we hier van gedachten over gewisseld.
  3. Dhr. G. Talsma is aanwezig deze avond, om de rekening te presenteren van 202  Er is ook een bestuursverslag, wat er het laatste jaar is gebeurd. Er zijn veel uitgaven gedaan. Dit is vooral het onderhoud. De kerkelijke bijdragen dalen wel elk jaar nog. Dhr. G. Talsma wordt hartelijk bedankt voor de presentatie en het vele werk wat hij hiervoor doet.
  4. Dhr. S. van der Velde die in de werkgroep van het MFC zit, komt langs om het een en ander te vertellen over de stand van zaken rondom het MFC.
  5. Vaststellen agenda: de notulen van 17 januari worden doorgeschoven naar 24 april. En de evaluatie diensten- en vooruitzien diensten vervallen, zo ook de rapportages. Dit i.v.m. de tijd die we nodig hebben voor de enquête.
  6. A. Post, P. Kingma en W. Reitsma-de Boer hebben de enquête uitgewerkt: Hoe ziet de kerk in Burdaard er over 10 jaar uit. A. Post geeft een presentatie. Er zijn 390 enquêteformulieren naar de gemeenteleden gegaan. Hiervan is 19% ingeleverd. A. Post geeft door middel van een PowerPoint presentatie alle info die uit de enquête is gekomen. Ook stond er een vraag in de enquête, wat zou u kunnen betekenen voor onze kerkelijk gemeente. Een aantal gemeenteleden heeft aangegeven om wel iets te willen doen. Deze zullen benaderd worden door een van de kerkenraadsleden.
Na deze kerkenraadsvergadering zal deze enquête ook in andere vergaderingen worden besproken met “de schil”. Dit zijn kerkenraadsleden die niet op de kerkenraadsvergadering komen, maar wel in functie zijn als kerkrentmeester, diaken of ouderling. Alle kerkenraadsleden en “de schil” komen dan weer bij elkaar op 10 april om de enquête te bespreken, en hopen met een voorstel te komen op de gemeenteavond. De gemeenteavond zal daarom worden verschoven naar donderdag 18 april. Omdat de gemeenteavond nu een maand wordt opgeschoven zal wel de rekening op woensdag 13 maart worden gepresenteerd door G. Talsma.  Ook zal de diaconie een presentatie van de diaconale gelden geven op deze avond.
  1. De volgende vergadering is op woensdag 24 april 2024.
NB: extra kerkenraadsvergadering is op woensdag 10 april.
  1. C. Ytsma-van der Meer sluit de avond met een gedicht uit de Elisabethbode: Biddag, wij hebben aan geen ding gebrek, er blijft genoeg te bidden over: dat wij het wonder zien van groei en bloei, van de velden vol gewas en arbeid, bomen en struiken geurig en kleurig van vruchtbaarheid.
Daarna bedankt ds. G. Timmer iedereen voor zijn aanwezigheid deze avond. 

Paaskaars

Op de nieuwe Paaskaars in de kerk staat de levensboom. De levensboom heeft in de Bijbel meerdere symbolische functies. In de Openbaring van Johannes staat de levensboom voor een “nieuwe hemel en een nieuwe aarde”. Een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van de stad stond een levensboom. In het Bijbelboek Spreuken staat de boom symbool voor wijsheid.
De grote paaskaars van 2023 is te koop voor € 20,-, de huispaaskaars 2023 voor € 10,-. De kaarsen zijn te verkrijgen bij mevrouw Akkerman. 

Derde musical in Ferwert

In Ferwert wordt dit jaar voor de derde keer een musical opgevoerd. Na het succes van de musicals Ruth, en Judas, is nu gekozen voor de musical Kaïn, geschreven door Gerard van Midden en Gerard van Amstel. Een groep van ruim 45 enthousiaste deelnemers is vorig jaar na de zomervakantie begonnen met de repetities voor zang en toneel. De regie is in handen van Binne Reitsma uit Blije. Johan Boeijenga uit Ternaard is muzikaal leider van het koor en de muzikanten. Het beloofdt ook ditmaal een hele bijzonder en eigentijdse musical te worden. De oerverhalen in de Bijbel zijn broeierig vanaf het eerste begin; bij de slang broeit het, evenals tussen Adam en Eva, maar ook tussen hun twee zoons; Abel en
Kaïn. Na de dood van Abel broeit het nog meer in Kaïn; hij neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn aandeel in de dood van Abel, hij kijkt weg. Hoe lang houdt Kaïn dit wegkijken vol? Lukt het hem om de verantwoordelijkheid voor zijn eigen schuld te blijven ontlopen?
De voorstellingen vinden plaats op 17, 19, 20 en 21 april in de Liudgertsjerke in Ferwert, die speciaal voor deze happening is omgetoverd tot een theater. Aanvang 20.00 uur; op 21 april om 14.30 uur. 17 en 19 april zijn inmiddels uitverkocht.
Kaarten à € 15,- inclusief koffie/thee zijn te verkrijgen via: www. mgtickets.nl of kijk voor meer info op: www.pknferwert.nl of facebookpagina Musical Kaïn.
Ôfskie fan peaske
Dy tiid ha wy wer betocht
fan tsjusternis nei Ljocht
wat in takomst leit der foar ús
dy wei leit opnij foar ús klear
de fertsjinste fan ús Heilân en Hear
oan de kimen winkt in ivich thús

Jezus jins fersoenjend stjerren
Bliuwt it rêstpunt fan ús hert
Al meie wy it wolris bedjêre
Jins leafde bliuwt mei ús te set
Dêrom bin Jo foar ús stoarn
God nimt ús as sûnders oan
Foar in wrâld alhiel ferlerne
Joech God sa syn iennichts berne


Hjirboven in frije oersetting fan in pear kûpletten
út Gesang 50, dat stiet yn de útjefte fan de NH
tsjerke út it jier 1938. Doe waarden der ek al
Peaskelieten songen, mar ek wer oare wurden
brûkt


===========================================================================================================

 
terug