Januari 2024 37e jaargang-nr.1 Tsjerkeblêd foar de tsjerklike gemeenten Burdaard - Wânswert - Jislum

 

Meditatie 

 

‘Jin segene witte en mekoar ta segen wêze”

Oan it begjin fan in nij jier begroetsje minsken mekoar hjoeddedei faak mei de wurden: “Ik winskje dy in goed jier ta” Of der wurdt sein: “Alles wat winsklik is”. Op himsels is dat in goede winsk en seker goed bedoeld mar fanút ús leauwen fyn ik de wurden 'Heil en segen' dochs altiten wat djipper gean. Yn it Frysk seit men dan: 'Folle lok en seine'. En as dy wurden útsprutsen wurde dan jout men dêr ek mei oan dat in minske ôfhinklik is fan it segene wêzen. Wy meie ús segene witte troch Him dy’t seit: "Betrou op my, Ik sil der altiten foar dy wêze". De dichteres Wieke de Boer-Hiemstra hat dat besef ek hiel moai omskreaun yn in gedicht mei de titel: "Yn fertrouwen fierder" En dan seit sy it sa:

Wat sil it nije jier ús bringe
wat bringt it nije jier ús no krekt net
sil it lok en segen wêze of soarch,
fertriet en in tebrutsen hert?

Wy meie ’t lizze yn Gods hannen
wy meie ’t bringe foar syn troan
fertrouwend kinne wy dan fierder
dei oan dei, fan hjoed nei moarn.


De basisgedachte dy’t yn dit gedicht útdrukt wurdt is dat minsken sawol yn bliere as yn drege omstannichheden harren droegen witte meie troch de Ivige. En dêrneist is it ek wêzentlik dat minsken besykje om mekoar ta segen te wêzen. Yn meardere gelikenissen hat Jezus ús dat ek leard. Ha God leaf en dyn neiste, sa stiet it yn it Grutte Gebod! Yn de gelikenis fan de barmhertige Samaritaan hat Jezus neistenleafde ekstra ûnderstreke. It boadskip fan dy gelikenis is ek yn ús tiid mear as aktueel, yn grut en lyts ferbân. Net de konfrontaasje mar mekoar sykje as meiminske dat is der't it op oankomt. As dat ús persoanlike útgongspunt is yn 2024 dan is dat ta segen fan elkenien en meie wy ús segene witte. En om dat te ûnderstreekjen sitearje ik nochris út it wurk fan Wieke de Boer sa as sy it seit yn it gedicht ‘Nimme en jaan’ en dan binne de wurden:
 
 In nij jier
op nij beseffe 
 it bliuwt nimme en jaan


 Mei in goede wil
yn leafde en harmony 
geane wy der foar
  

Soe’t dan net sa wêze
dat, as’t nedich is
we der binne foar elkoar?


Ja lit it sa wêze dat wy fanút dat besef mekoar oan it begjin fan 2024 alle lok en seine tawinskje en as wy ús ynsette wolle foar mekoar, foar mekoar tichteby en foar mekoar fierôf , dan meie wy ek oprjocht freegje: “Hear wol ús Jo segen jaan”.
T.R.A. SimonidesGebedsgroep

Ik vertrouw mij aan U toe, Heer.
Doe met mij wat Gij wilt.
Gij hebt mij geschapen voor U:
Wat wilt Gij dat ik doe?
Ga Uw eigen weg met mij.
Het moge zijn zoals altijd:
vreugde of smart.

Ik wil het doen...
Ik wil zijn wat Gij van mij verlangt
en alles wat Gij van mij maken wilt.

Ik zeg niet: ik wil U volgen
waarheen Gij ook gaat,
want ik ben zwak.
Maar ik geef mij over aan U,
opdat Gij mij altijd leidt,
waarheen dat ook mag zijn.

Ik wil U volgen
en bid enkel om kracht voor deze dag


De gebedsgroep komt op vrijdag 2 februari bij elkaar bij Ietje Hilverda, Reitsum.
We beginnen om 20.00 uur. Een ieder is van harte welkom. 

Voor de vrouwen

De eerste vrouwenochtend van 2024 is op 19 januari. Froukje Wesseling is de spreekster met als onderwerp:
WEES STERK EN MOEDIG.
En wie kan niet op zijn tijd wat aanmoediging tot kracht en moed gebruiken?
Zij zal ons wegwijs maken bij Wie dit te halen is.
Benieuwd?
Kom en voel je welkom!
Wij als organiserend team van vijf zien uit naar je komst.
Voor      meer     informatie:          0648755808.
 

Minsken fan ‘e wei - Nieuwsbrief van de classis

Jaargang 2023 - Nummer 9

‘Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt
en goed nieuws brengt…’
(Jesaja 52:7, NBV21)

 

Goed nieuws

Advent is de tijd van het kerkelijk jaar die voor mijn idee nog het beste past bij onze eigen tijd. We zien uit naar goed nieuws terwijl de wereld om ons heen steeds meer in de greep komt van duisternis en kilte. Voor even brengt het kerstkind licht in huis, maar zodra de kerstboom weer op zolder staat zakken we weg in de winterblues. Hoe houd je het verlangen levend? De goede raad in deze brief mag u zien als kleine kaarsjes die dat vlammetje van hoop willen dragen. Voor de grotere kaarsen verwijs ik u naar één van de vele mooie diensten bij u in dorp of stad. Wellicht dat daar één voorzichtig de kansel beklimt, met u om vrede bidt en eerbiedig iets stamelt van goed nieuws, eeuwenoud en lang verwacht.
 

Goed plan

Op de “Dag van de Duurzaamheid”, dinsdag 10 oktober, hebben tien kerkelijke gemeenten het ‘Convenant Groene Kerken Leeuwarden-Ljouwert’ getekend. Zij gaan samen aan de slag met thema’s van de ‘Groene-kerkbeweging’ zoals warme-truienzondag, mobiliteit, geldbeheer en een groen beleidsplan (zie: www.groenekerken.nl). Deze tien geloofsgemeenschappen komen twee keer per jaar samen om elkaar te stimuleren steeds één nieuwe groene doelstelling op te pakken om “een tandje duurzamer” te gaan leven. Immers: Samen komen wij verder!
Wij mensen zijn partners in Gods voortdurende scheppingswerk. Het scheppen bestaat uit twee fasen: 1) in gedachten en 2) in de praktijk. De eerste fase slaan we gemakkelijk over, maar juist nu is het belangrijk om samen na te denken over de verduurzaming van onze maatschappij. Bijvoorbeeld aan de hand van het boekje van Martine Vonk “Genieten van genoeg”, dat ook gebruikt is voor een Micha-zondag (www.michanederland.nl). Voor de komende 40-dagentijd wordt in het kader van het Convenant een project voorbereid: “Plastic Vrij Vasten”. De bewustwording over wegwerpplastics en hergebruik van materialen kan gevoed worden door informatie over de plasticsoep, maar ook door een afvalraap-wandeling of een textiel-repair-café en met behulp van recepten voor een plastic-vrije smul-maaltijd. Meer info: www.geloveninleeuwarden. nl. Alex Riemersma, secretaris Geloven in Leeuwarden

 

Goede middag

U heeft vast wel eens van Kliederkerk gehoord. Het komt uit Engeland en heet daar Messy Church. Ik moet daarbij altijd denken aan Eton Mess: een toetje van kapot gevallen schuimtaart wat er juist door al die brokken heerlijk uitziet. Zo gaat dat ook bij Kliederkerk: een wirwar van activiteiten waar uiteindelijk een prachtige lijn in blijkt te zitten. In Tjalleberd - De Knipe maken ze hier hun eigen programma’s voor en nu ook één om buiten Kliederkerk te vieren. De kinderen lopen met hun ouders een route in het bos van 2 km en ondertussen doen ze opdrachten, een spel, luisterden ze naar een lied/verhaal door een QR code te scannen. De leiding heeft ook een instructiefilmpje gemaakt voor de app en facebook. Dit materiaal is allemaal op te vragen, maar waarschijnlijker is het aardiger om het eerst een keer ter plekke te verkennen. U kunt hiervoor contact opnemen met limkjeschreur@gmail.com.
 

Goed idee

Hiervoor las u al van twee mooie initiatieven, die wat mij betreft navolging verdienen in alle hoeken van de classis. Zulke ideeën zijn er vast nog meer, ik nodig u graag uit om ze in te sturen. We kunnen ze vast niet allemaal plaatsen, maar wie weet dat in de volgende nieuwsbrief een idee uit uw gemeente staat. U weet wel: als een kaarsje dat heel bescheiden het vlammetje van hoop wil dragen. Hier komen er nog twee, al zijn die eerlijk gezegd een stuk zakelijker van aard. Maar ook dat hoort bij het samen gemeente zijn.
 

Goede papieren

Stel: je wilt als diaconie of CvK een subsidie aanvragen of een bankrekening wijzigen. Bij de balie zullen ze vragen of u wel de juiste man of vrouw bent om dat namens de kerk te doen. En hoe toon je dat dan aan? Welke documenten heb je daarvoor nodig?
Onze scriba heeft dit voor u uitgezocht:
 • Eerst vraagt u als gemeente of diaconie bij het landelijk dienstencentrum een ‘verklaring van rechtspersoonlijkheid’ aan. Die sturen ze u per mail toe.
 • Vervolgens maakt u een kopie van de kerkenraadsnotulen waarin de benoeming van voorzitter en secretaris van het betreffende college (met hun namen) is vastgelegd.
 • Met deze beide documenten gaat u naar de balie van bank of gemeentehuis. Wordt er ook naar het KvKnummer gevraagd? Elke gemeente en elke diaconie heeft er één. Dit is gemakkelijk te vinden op de site van de KvK. U kunt hier niet het nummer van de landelijke kerk voor gebruiken.
Zie verder de rubriek ‘veel gestelde vragen’ op de site van de PKN.
 

Goed bekend

Het mobiliteitsbureau voor predikanten en kerkelijk werkers helpt gemeentes bij het vinden van een goede voorganger. Ze hebben daar wel de juiste gegevens voor nodig, en daarvoor hebben ze een mooie database aangelegd. Collega’s zullen die kennen onder de naam extranet. Om gemeentes goed van dienst te zijn is het van belang dat die gegevens actueel blijven. Dat geldt ook als een predikant tijdelijk niet beroepbaar wil zijn: elke predikant die ergens langer dan vier jaar staat is dat immers in principe wel. Geef daarom met regelmaat de stand van zeken door met het formulier op protestantse-kerk.nl/ /beroepingswerk/beroepingswerk-predikant.
 

Goede woorden

Het YKFE, Yntertsjerkelike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst, deed op de classis een dringend appèl op ons om het Frysk in ere te houden. En tot mijn verrassing hebben zich maar liefst vier vertalers aangemeld om ook onze nieuwsbrief voortaan in twee talen te laten verschijnen. Uw kerkenraad krijgt beide edities, en aan hen is de keus welke ze met u delen. Op de website van de classis vindt u ze allebei.
 

Goede wensen

Bij een nieuwsbrief die doorgaans slechts via omwegen z’n lezers bereikt weet je nooit of je net te vroeg of net te laat bent. Maar goede wensen mogen altijd. Ik bid en wens u toe dat het verlangen van Advent naar werkelijk Goed Nieuws voor hen die leven in de duisternis van oorlog en dreigende natuurrampen en persoonlijk verdriet - dat bij ons allen het vlammetje van hoop ook na Advent en Kerst zal blijven branden om het nieuwe jaar écht een Nieuw Jaar te laten zijn.
Met hartelijke groet, ds. Riemer Praamsma, uw classispredikant
Uit de gemeente

In Memoriam:
Trijntje Atje de Vries Zondag 24 december 2023 is Trijntje Atje de Vries overleden op de leeftijd van 83 jaar. Tine de Vries woonde sinds mei 2023 in Dongeraheem in Dokkum, daarvoor woonde ze aan de Obermanstrjitte in Burdaard. Tine had de laatste jaren wel gezondheidsklachten, maar haar overlijden kwam zeer snel na een kort ziekbed. Tine de Vries was graag onder de mensen. Ze had mensen om zich heen nodig. Voor de mensen om zich heen was ze gul en behulpzaam. Altijd had Tine wel iets te vertellen: over wat ze van plan was om te doen, de mooie dingen waar ze van kon genieten. Toen ze in mei 2023 verhuisde naar Dokkum vond ze het fijn dat er daar veel vertier was. Ze wilde volop in het leven staan. Tine was ook een vrouw die zoekend was. In haar woorden en verhalen kon je veel vraagtekens horen. Tine was opzoek naar stabiliteit en bevestiging. Ze zocht ernaar om liefde te kunnen geven. Moeilijke ervaringen in haar jeugd maakten dat Tine dit ingewikkeld vond en dat daardoor soms juist het tegenovergestelde gebeurde. Het geloof was in het leven van Tine geen vraagteken. Dat was een uitroepteken. Want Tine was ervan overtuigd dat Jezus altijd bij haar was. Toen ze zelf de liederen en teksten voor haar afscheidsdienst uitzocht, kwam dit in elk lied en in elke tekst naar voren. Boven de rouwbrief staat een tekst uit Johannes 11. ‘Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.’ Zaterdag 30 december werd de afscheidsdienst gehouden in de Tsjerke op ‘e Terp te Burdaard. De woorden uit Johannes 11 stonden centraal in de verkondiging. Dochters Annie en Hiltje spraken woorden van gedachtenis. En we zongen liederen uit de Bundel van Johannes de Heer. Stuk voor stuk liederen die vertellen over Jezus onze Heiland. We mogen geloven dat Tine de Vries mag leven met Hem! Zoals het laatste lied in de dienst zegt: veilig in Jezus’ armen. Na de afscheidsdienst vond de begrafenis plaats in Hallum. We wensen de kinderen en kleinkinderen, Henk, de overige familie en vrienden troost van God toe.Notulen van de gemeenteavond van de Protestantse gemeente Burdaard-Wânswert-Jislum gehouden op woe. 30 november 2023
Aanwezig: 21 gemeenteleden (incl. dominee en enkele kerkenraadsleden) Afwezig met kennisgeving: 4 gemeenteleden en kerkenraadsleden Welkom en Opening Na de ontvangst met koffie en thee worden alle aanwezigen welkom geheten door S. van der Velde. De meditatie die volgt is in het Frysk. Eerst wordt een gedeelte uit Prediker 11 gelezen:

Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe. Wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind, dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt. Zaai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de ene of de andere keer ontkiemen zal.

Niks dwaan is gjin opsje!! We moatte oan de slach. We binne wis gjin profeten, we kinne net yn de takomst sjen. In wike foarút falt al net ta. Dochs moatte we net ôfwachtsje as de wyn út de goede hoeke komt. De wyn komt fan boppe. Yn Handelingen 2 stiet it te lêzen: “Yn ienen klonk der fanút de Himel in lûd as fan in geweldich wynfleach.” Dy wynfleach, de Hillige Geast, jout ús de moed om saaien te gean. We witte net de wei fan de Geast-wyn net. Like min as Prediker seit: We kinne ek it bern net dat yn de memmeskurte groeit, we kinne Gods wei net. Mar der foar gean troch dy wynfleach út de Himel. We krije it wol drok dei en nacht, want wij witte net wannear it sied ûntkime sil. Wat is der foar gean! Jim ha it glêzen potsje mei pûltsjes wol stean sjoen. It stiet nêst de Bibel. Yn juny hat Grytsje beantsjes plante yn de grientetún. It gyng eins merakels goed. Myn sweager, dy’t ek in tún hat, hat der echt niget oan. Dy hie net san grutte rispinge as Grytsje har grientetún. Se moast der wol wat foar dwaan. Der oppasse, slakken fuort jeie, wetter jaan, in touwtsje bine om de beannen bij de stok opklimme te litten. De beantsje triedzje en puntje en yn de friezer. As se dan op it bord lizze bij de ierpels dan haw we it der noch wolris oer. Der komt it ferskil mei dit potsje beantjes, de draaist it deksel fan iepen en ite. Je ha it der net oer. Oer de rispinge. As wij de Bibel lêze, oer de takomst fan tsjerke prate, ha wij it der dan oer. Is it in diel fan ús sels. Binne we yn it leauwen immen fan it dekseltsje iepen draaie, klear is it. Binne we geloofskonsument! Wachtsje as de wyn út de goede hoeke komt? De Geast-wyn komt fan ien kant, fan boppen. Juster, hjoed en moarn. Ha wij it hert de selde kant út. De ferkiezings binne foarbij dat ik kin wol mei in learsum polityk item ôfslute. San 50 jier lyn wie ik yn Ljouwert bij in CDA-gearkomst. Aantjes, fraksje lieder fan it CDA joech útlis oer de ynfolling fan de CDA-plannen bij in nij kabinet. De Friezen hearden him oan. Der koenen fragen stelt wurde. De Fryske CDA-bestjoerders hiene de saak oanheard en kamen nei in skoftke werom achter de bestjoerstafel en sprutsen Aantjes en de seal ta: “We zijn het niet met u eens, maar u krijgt wel onze steun.” Dat is mienskip. Net maklik, mar je witte wol wat Geast as der dan waait.
 Na de meditatie volgt een gebed.

 

Presentatie begroting 2024

G. Talsma geeft door middel van een presentatie via een powerpoint aan wat de te verwachten inkomsten en uitgaven over het jaar 2024 zullen zijn. Hierbij geeft hij steeds een toelichting op de opvallendste cijfers.
Samengevat blijkt dat de opbrengsten van de onroerende zaken elk jaar iets stijgen en ook de renteopbrengsten stijgen weer. Op 1 deposito na kunnen de deposito’s die vervallen weer worden verlengd met een hoger rentepercentage. De opbrengsten levend geld (vrijwillige bijdrages) dalen elk jaar. Grote kostenposten bij de uitgaven zijn onderhoud gebouwen en inventarissen en energiekosten.
De 1e jaren stijgen de inkomsten nog door de hogere rente op deposito’s. Vanaf 2028 kunnen we de vrijgekomen deposito’s niet meer verlengen omdat we het geld nodig hebben om alles te bekostigen (tenminste... wanneer de uitgaven gelijk blijven).
Door middel van verschillende grafieken wordt het verloop zichtbaar gemaakt van oa de inkomsten via VVB op basis van leeftijdscatergorieen.
Na de uitgebreide en duidelijke uitleg krijgt ds. Timmer het woord.
Aan de hand van tien punten wordt besproken hoe de kerk in Burdaard er over 10 jaar uit zal zien. Kort samengevat komt het hierop neer:
→  Over 10 jaar is er nog steeds een plaats nodig waar de gemeente kan samen komen en waar de gemeente spullen kan bewaren.
→  Voor reguliere kerkdiensten op zondagochtend 9.30 uur heb je geen groot gebouw nodig. Een goede camera is onmisbaar.
→  Voor andere bijeenkomsten is een multifunctioneel gebouw wel handig. Belangrijk is dat een gebouw een goede uitstraling heeft.
→  In het gebouw moet de gesprekssetting te creëren zijn. Een goede geluidsinstallatie is ook belangrijk.
→  De jeugd en het jeugdwerk hebben ruimte nodig. Een gebouw als Op ‘e Hichte is qua afmetingen ideaal voor jeugdwerk.
→  Het is niet nodig om een groot gebouw te hebben enkel voor begrafenissen.
→  Dit raakt niet direct het punt van de gebouwen. Dit betekent wel dat de gemeente niet alles in huis hoeft te hebben.
→  Je moet het een kerkenraad (kerkrentmeesters in het bijzonder) zo gemakkelijk mogelijk maken. Dit betekent: geen onnodige ballast in de vorm van het onnodig aanhouden van gebouwen. Wat niet nodig is afstoten of op een waakvlam zetten.
→  Over 10 jaar heeft de kerk zich geconcentreerd op wat echt belangrijk is. Bijbel en geloofsgemeenschap.
→  Geen gebouwen aanhouden uit sentiment. Dat sentiment verdwijnt snel, de kerkganger van 2033 is pragmatisch.
Factoren die alle voorspellingen kunnen doorkruisen:
 • Een opwekking waardoor de kerken volstromen.
 • Ruzies waardoor de kerk leeg stroomt.
 • Politiek
Na de uiteenzetting van ds. Timmer wordt er een brief voorgelezen door C. Ytsma-v.d. Meer afkomstig van de kerkrentmeesters A. Spijksma en P. Kingma. Omdat ze deze avond niet aanwezig kunnen zijn, geven ze enkele ideeën over wat mogelijk is.
Vervolgens komen er 4 mogelijkheden op het bord:
 1. Niets veranderen en doorgaan zoals we nu doen. Dan zijn we jaarlijks de reguliere onderhoudskosten kwijt en incidenteel komen er grotere kosten.
 2. Alles afstoten. Op termijn een huisgemeente worden.
 3. Concentratie in de kerk Oan ‘e Ie. Deze kerk aanpassen en functioneler maken. Andere gebouwen afstoten of op de waakvlam.
 4. Concentratie op de Terp. De kerk aanpassen en functioneler maken. Op ‘e Hichte als aanvulling op het kerkgebouw. Andere gebouwen afstoten of op de waakvlam.
Na het brainstormen komen er nog een heleboel vragen boven drijven:
 • Waar kies je voor? Als je voor één gebouw kiest, betekent dat dan dat het andere gebouw moet worden verkocht? En als dat onverkoopbaar blijkt?
 • Waar ben je als kerkelijke gemeente het meest zichtbaar?
 • Waar wil je het gebouw voor gebruiken? Waar zijn de meeste mogelijkheden?
 • Hoe zit het met de kosten? En met de veiligheid?

Vervolgstappen

Uit de gesprekken kwam naar voren dat optie b) als eerste afvalt. Want er gebeurt in de gemeente te veel, de gemeente is te groot en levendig om alles te verkopen en elders onderdak te zoeken of een huisgemeente te worden. Een eigen plek is nodig en geeft de gemeente een duidelijk uitgangspunt.
Optie a) was een aantal jaar geleden de uitkomst van hetzelfde gespreksonderwerp. Nu werd uitgesproken: het wordt tijd dat we keuzes gaan maken. We kunnen als kerk niet alles aanhouden en bijhouden. Dit ook met het oog op de vrijwilligers die alles moeten verzorgen. Als we een keuze maken, houdt dat verkoop van een gebouw in. Voor zowel optie c) als optie d) zijn argumenten genoemd. Van beide locaties is ongetwijfeld iets moois te maken. Beide locaties hebben voordelen en nadelen. Welke keuze je ook gemaakt: het gebouw zal aangepast moeten worden.
We gaan ons verder verdiepen in de keuze tussen optie c) en optie d). Met twee actiepunten:
 1. De kerkrentmeesters gaan aan een architect/kerkinrichter advies vragen wat er mogelijk is met beide kerken. Wat is ervan te maken? Hoe kan het eruit gaan zien?
 2. We gaan een enquête opstellen om gemeenteleden te vragen naar hun mening.
Rondvraag:
C. Ytsma-v.d. Meer: De kosterswoning staat leeg vanwege het overlijden van mevr. Zoodsma-Veenstra Wat doen we met deze woning?
Het advies vanuit de gemeente om de woning te verkopen wordt meegenomen naar de vergadering van kerkrentmeesters/kerkenraad.
Gemeentelid: Waarom wordt altijd dezelfde geloofsbelijdenis gezongen? Er zijn toch meerdere versies? De versie die meestal wordt gezongen is de versie uit het liedboek (lied 240B) en wordt eigenlijk altijd gekozen door de predikant die voorgaat.
Gemeentelid: Is het mogelijk om meer te variëren met de camerabeelden tijdens de kerkdienst? Dit is helaas niet mogelijk omdat degene die de beamer bedient ook de camera moet bedienen. Dit is bijna niet te doen, maar kan niet anders vanwege gebrek aan vrijwilligers. (In de meeste kerken wordt dit gedaan door 2 personen: één voor de beamer en één voor de camera).


Ds. Timmer besluit de avond met het avondgebed van Dietrich Bonhoeffer.


 

Verslag van de kerkenraadsvergadering op
woensdag 6 december 2023

1. Welkom/opening door vervangend voorzitter A. Post.
A. Post opent de vergadering door het laten horen van het lied ‘Geef vrede’ van Sela en gaat daarna voor in gebed.
2.Ingekomen post
- Geboortekaartje Hendrik Spoelstra, zoon van Hielke Spoelstra en Nynke Kingma.

3. Evaluatie naar aanleiding van de gemeenteavond

Met het onderwerp: “Waar staat de kerk over 10 jaar?”
De meningen over openhouden en afstoten van één van de kerken waren verdeeld en gevolgen voor een keuze zijn bijna niet te overzien en roepen weer nieuwe vragen op. Waar kies je voor? En betekent de keuze voor de ene kerk dan automatisch dat je het andere gebouw afstoot? En als deze niet valt te verkopen, wat dan? Duidelijk is wel dat beide gebouwen onderhouden moeten worden en dat dit op langere termijn niet vol te houden is.
Tijdens de gemeenteavond kwam naar voren dat de kerkrentmeesters toestemming krijgen om een architect te vragen globale schetsen te maken over hoe beide kerkgebouwen aangepast zouden kunnen worden aan de eisen van deze tijd en hoe we het ‘kerk-zijn’ vorm willen geven.
Ook zal er een enquête worden opgesteld waarbij mensen kenbaar kunnen maken waar hun voorkeur naar uit gaat maar waarbij ook kan worden aangegeven of men openstaat voor een functie in kerkenraad/ bij kerkenwerk; op wat voor manier dan ook.

4. Preekvoorziening

De preekvoorzieners G. van der Velde-Tasma en P. van der Velde-Elgersma geven aan beide te willen stoppen met de preekvoorziening. Daar zal vervanging voor moeten komen. Dit punt kan ook in de enquête.
5. Rapportages: dominee, jeugdwerk, ouderlingen, kerkrentmeesters, diakenen Ds. Timmer: Is consulent in Metslawier geworden. Ook zal hij een aantal werkzaamheden verrichten in Damwoude.
Jeugdclubs: Er wordt nog één keer club gehouden in december. Voor de groepen 5 t/m 8 verloopt dit prima; de tienerclub verloopt wat moeizaam.
Ouderlingen: Adventskalenders zijn uitgedeeld. Voorbereidingen voor de broodmaaltijd op 20 december zijn inmiddels getroffen.
Kerkrentmeesters:
 • Het verzorgen van de begraafplaats zal nu worden gedaan door mensen van Dokwerk.
 • Kosterswoning Stenendamsterweg 1, Burdaard. De huurster mevrouw S. ZoodsmaVeenstra is op 1 november 2023 overleden. De kerkrentmeesters stellen voor om de kosterwoning te verkopen. De kerkenraad stemt hier unaniem mee in. Men geeft er de voorkeur aan dat de woning beschikbaar zal komen voor inwoners van Burdaard.
Diaconie:
 • Organisatie kerstattentie loopt goed.
 • Mevr. J. Bootsma van Kerk in Actie is geweest. Er zijn 4 projecten in ZuidAmerika uitgezocht die betrekking hebben op kinderen en moeders. De bijdragen worden in 2024 overgemaakt. Dit moet juridisch allemaal goed geregeld. Een medewerkster van Kerk in Actie die deze projecten begeleidt, heeft aangeboden om informatie te geven tijdens een kerkdienst.
 • Het doel voor de kerstcollecte is ‘Licht voor Oekraïne’.
6. Sluiting
P. Kingma besluit de vergadering met het voorlezen een adventsgebed. 

College van kerkrentmeesters

Actie kerkbalans

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Volgende week wordt ook bij u de brief bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee?
Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven.
De actie loopt van zaterdag 13 januari t/m zaterdag 27 januari.
In deze periode ontvangt u de Actie Kerkbalans folder en een brief met uw gegevens. Door de stijgende onkosten denken we dat onze gemeente in 2024 een tekort heeft van ruim 19.000 euro. Wij zouden graag een timmerman of schilder of energieleverancier vinden die hetzelfde loon vraagt als 5 jaar geleden, maar die zijn er helaas niet. Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen. 

Voorgangers Prot. Gem. Burdaard-Wânswert-Jislum

Wij als preekvoorzieners vragen voorgangers om voor te gaan in onze gemeente. Naast onze eigen voorganger zijn wij altijd op zoek nog een aantal voorgangers. Mocht u/jij denken ik weet ook nog een voorganger, graag doorgeven aan ons. Alvast bedankt.
Grietje van der Velde en Petra van der Velde


 

Krystfieringen en nij jier

Dizze kear wienen se wat oars as oars, mar se wienen der wol. De krystnacht tsjinst wie ynruile foar in krystkuier nei de "stâl" oan ‘e Mûnewei fersoarge troch de belibbings-tsjerke en in kryst 'sjongende' iterij yn Op ’e hichte. Bekende krystlieten waarden A-kapelle songen. Wy koenen de 'hichte' wol hâlde. De seal wie krysteftich ynrjochte en hiel goed fersoarge. Mei nijjier wie der in bysûndere dwaan- en leartsjinst mei nei ôfrin in nijjiersresepsje.


 

Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 2024

Heb God lief… en je naaste als jezelf

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 moedigt kerken aan om God lief te hebben en er te zijn voor je naasten. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en het gebedsboekje en schreven daar de inleidende teksten voor. Dit materiaal is vertaald, bewerkt en ingekort door de Nederlandse werkgroep Week van gebed. Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal, daarin ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf. De teamleden hebben deze samenwerking, zoals ze schrijven in hun begeleidende tekst, ‘ervaren als een weg van oecumenische bekering.’ Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was deze samenwerking niet vanzelfsprekend. We hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen, zowel lokaal als landelijk.
Op zondag 21 januari 2024 is er om 9.30 uur in de Hoekstien te Hallum de aftrap. Voorganger is dan de heer J. Helfferich met het hoofdthema Heb God lief en je naaste als jezelf. In onze eigen gemeente zal hier ook aandacht voor zijn.

Maandag 22 januari  Gebedsbijeenkomst in Marrum, Godeharduskerk

                                                  Gebedsthema Dag 2: Help mij Heer om U mijn naaste en mij-
                                                                                     zelf lief te hebben met alles wat ik ben

Dinsdag 23 januari       Gebedsbijeenkomst in de Flieterpen, Prot. kerk  Reitsum

                                                Gebedsthema Dag 3: Heer,open ons hart voor hen die we niet
                                                                                    zien

Woensdag 24 januari Gebedsbijeenkomst in Oudebildtzijl , VEG

                                                                                Gebedsthema Dag 4: Heer, help ons om                                                                                       ons nooit af te keren van mensen in nood

Donderdag 25 januari Gebedsbijeenkomst in Ferwert, St. Martinustsjerke (Vrijhof)

                                   Gebedsthema Dag 5: Heer,help ons de wonden te zien en hoop te geven
Vrijdag 26 januari Gebedsbijenkomst in Burdaard, kerklokaal Op'e Hichte
                                   Gebedsthema Dag 6: Heer, maak van onze kerken schuilplaatsen die mensen in nood verwelkomen
Zaterdag 27 januari Gebedsbijeenkomst in Hallum, Sint Maartenskerk
                                   Gebedsthema Dag 7: Heer, laat ons zien hoe we op onze naaste kunnen reageren
Zondag 28 januari Afsluitende diensten op zondagmorgen in PKN of VEG
                                   Gebedsthema tijdens voorbeden Dag 8: Heer, mogen onze gemeenschappen een teken zijn van uw koninkrijk
Voor de gebedsavond op vrijdag 26 januari is het mogelijk dat u gebedspunten aanlevert. Dit kan via de mail naar pieter.wiebrig@gmail.com.
Namens de gebedsgroep Burdaard e.o.Pieter ReitsmaBedankt!
Bedankt, met een hoofdletter. Dat geldt voor alle onze vrijwilligers. We zijn blij met jullie inzet en dat is ook niet in woorden uit te drukken. Twee vrijwilligers stoppen nu echter met hun werkzaamheden.
Dat is als eerste Tineke Folkertsma. Na een ongeluk aan haar hand wilde het orgelspelen niet meer zoals voorheen. Ze heeft het geprobeerd, maar toch heeft ze het besluit moeten nemen te stoppen. Dat is natuurlijk een moeilijke beslissing geweest na zoveel jaren (we zijn de tel kwijt) het orgel bespeeld te hebben. In de oudjaarsdienst heeft dominee het kort aangehaald, Tineke wilde er ook niet te veel aandacht aan besteden, maar we kunnen het ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Tineke, ontzettend bedankt voor jouw inzet als organiste!
En als tweede Foeke van der Bij. Foeke is inmiddels verhuisd naar Raard en stopt met het beameren in Burdaard. Foeke heeft het beamteam opgezet. Hij is begonnen in speciale diensten met een losse beamer en scherm op een houten krukje (wat zijn vader Harm van der Bij nog heeft getimmerd). Hij is geëindigd met een professionele installatie en camera. En er zitten meer dan vijftien jaar tussen! Ontzettend bedankt voor jouw inzet. Hij zei zelf nog: ‘de techniek blijft meestal op de grond’. Dat is ook zo, maar dit is wel een reden om hem nog even in het zonnetje te zetten.


 

Betanke

It pastorale tiim hie in selsfersoargjende krystjûn belein yn Op ’e hichte en alle gemeenteleden útnoege. De tafel yn in krystsfear setten en mei in meditaasje, in moai krystferhaal en dat mei sjongen ôf te wikseljen wie dat in tige slagge gearsit. Wie it yn eardere tiden foar de âlderein, dizze kear wie dat foar alle gemeentenleden. En it wie foar it tiim spytich dat der net mear jongeren wienen. Betanke,
In oanskower


 
terug