ANBI gemeente

Algemene gegevens Protestantse gemeente te Burdaard-Wanswert-Jislum behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Burdaard-Wânswert-Jislum
Telefoonnummer: 0519-332635
RSIN/Fiscaal nummer: 8261.80.899
Nummer Kamer van Koophandel 77679520
Website adres: www.kerkburdaard.nl
E-mail: y.velde1@upcmail.nl
Adres: Ds. R. H. Kuipersstraat 8
Postcode: 9111 HA
Plaats: Burdaard
Postadres: Ds. R. H. Kuipersstraat 8  
Postcode: 9111 HA
Plaats: Burdaard

De Protestantse gemeente te Burdaard-Wânswert-Jislum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Burdaard-Wânswert-Jislum.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website www.kerkburdaard.nl vindt u het beleidsplan 2021- 2025 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Wij hebben geen medewerkers in loondienst, anders zou hun beloning zijn geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
  • De CV installatie in de Tsjerke oan ‘e Ie is vervangen.
  • De glasin-lood ramen in de voorkant van de kerk worden gerestaureerd.
  • We zijn bezig met de aanplant van lindebomen rond de Tsjerke op ‘e Terp
  • We zijn bezig met het laten opknappen van de boomsingel rond de begraafplaats in Jannum.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie
       
  Begroting Rekening Rekening
  2023 2022 2021
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 56.100 54.844 63.273
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 12.770 14.790 17.108
Bijdragen van leden en anderen 68.810 68.511 70.389
Door te zenden collecten en giften 1.000 1.094 705
  ----------- ----------- -----------
Totaal baten A 138.680 139.239 151.475
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen 37.600 92.796 18.193
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en 10.190 9.092 25.609
inventarissen      
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 70.600 66.712 63.902
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 8.900 11.145 8.559
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 6.820 6.731 7.745
Salarissen en vergoedingen 1.400 1.255 1.550
Kosten beheer, administratie en archief 9.830 10.298 8.282
Rentelasten/bankkosten 800 943 714
Afdrachten door te zenden collecten en giften 1.000 1.094 705
  ----------- ----------- -----------
Totaal lasten A 147.140 200.066 135.259
  ----------- ----------- -----------
Operationeel resultaat (A) -8.460 -60.827 16.216
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 1.900 163.800 58.165
Incidentele lasten -2.200 -2.197 -8.350
  ----------- ----------- -----------
Incidentele baten en lasten (B) -300 161.603 49.815
  ----------- ----------- -----------
Resultaat verslagjaar (A+B) -8.760 100.776 66.031
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 300 59.189 7.222
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - 4.538
Toevoegingen bestemmingsreserves -210 -163.800 -58.165
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
  ----------- ----------- -----------
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 90 -104.611 -46.405
  ----------- ----------- -----------
Resultaat naar Algemene reserve (D) -8.670 -3.835 19.626

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De incidentele baten bestaat bijna geheel uit de herwaardering van onze onroerende goederen. In 2021 is er een stelselwijziging doorgevoerd, zodat het bedrag extra hoog was. De herwaardering wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve.

 
terug