ANBI gemeente

Algemene gegevens Protestantse gemeente te Burdaard-Wanswert-Jislum behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Burdaard-Wânswert-Jislum
Telefoonnummer: 0519-332635
RSIN/Fiscaal nummer: 8261.80.899
Nummer Kamer van Koophandel 77679520
Website adres: www.kerkburdaard.nl
E-mail: y.velde1@upcmail.nl
Adres: Ds. R. H. Kuipersstraat 8
Postcode: 9111 HA
Plaats: Burdaard
Postadres: Ds. R. H. Kuipersstraat 8  
Postcode: 9111 HA
Plaats: Burdaard

De Protestantse gemeente te Burdaard-Wânswert-Jislum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Burdaard-Wânswert-Jislum.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Hier vindt u het Beleidsplan 2021-2025 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Wij hebben geen medewerkers in loondienst, anders zou hun beloning zijn geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
  • De glasin-lood ramen in de voorkant van de Tsjerke oan 'e Ie zijn gerestaureerd.
  • Er zijn lindebomen geplant rond de Tsjerke op ‘e Terp
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie
  Begroting Rekening Rekening
  2024 2023 2022
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 62.000 58.630 54.844
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 15.000 12.843 14.790
Bijdragen van leden en anderen 65.610 67.202 68.511
Door te zenden collecten en giften 1.000 778 1.094
  ----------- ----------- -----------
Totaal baten A 143.610 139.453 139.239
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen 43.440 87.853 92.796
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en 11.500 11.480 9.092
inventarissen      
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 73.250 70.774 66.712
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 9.450 10.733 11.145
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 6.640 6.830 6.731
Salarissen en vergoedingen 1.400 1.260 1.255
Kosten beheer, administratie en archief 10.560 10.962 10.298
Rentelasten/bankkosten 900 999 943
Afdrachten door te zenden collecten en giften 1.000 778 1.094
  ----------- ----------- -----------
Totaal lasten A 158.140 201.670 200.066
  ----------- ----------- -----------
Operationeel resultaat (A) -14.530 -62.217 -60.827
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 1.910 241.264 163.800
Incidentele lasten -7.200 -32.117 -2.197
  ----------- ----------- -----------
Incidentele baten en lasten (B) -5.290 146.930 161.603
  ----------- ----------- -----------
Resultaat verslagjaar (A+B) -19.820 146.930 100.776
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 290 53.749 59.189
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves -210 -109.843 -163.800
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
  ----------- ----------- -----------
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 80 -56.095 -104.611
  ----------- ----------- -----------
Resultaat naar Algemene reserve (D) -19.740 90.835 -3.835


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De incidentele baten bestaan uit de herwaardering van onze onroerende goederen en de ontvangst van een erfenis. De herwaardering wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve.

 
terug