Pastoraat Mei 2024

 

Tuingesprekken               ‘Levensweg’

Op 29 en 30 mei worden er tuingesprekken georganiseerd. Dit zijn de groothuisbezoeken in een iets ander jasje. De bedoeling van deze tuingesprekken is we elkaar ontmoeten en spreken. Deze gesprekken zijn geen leerhuis en ook geen gemeenteavond. We gaan dus niet met elkaar een Bijbelgedeelte uitgebreid bestuderen en we gaan ook geen gesprek voeren over de toekomst en de gebouwen van de gemeente.
Wat gaan we wel doen? We gaan kijken naar de levensweg van Simson en we gaan onze eigen herinneringen daarnaast leggen. In de tentdienst van 28 april konden we merken hoe mooi het is om herinneringen te delen, dat willen we in de tuingesprekken ook gaan doen.
U kunt zich op deze gesprekken voorbereiden door uit de Bijbel het verhaal van Simson te lezen (te vinden in Richteren 13 t/m 16). Misschien ligt er bij jullie thuis wel een kinderbijbel, het is helemaal niet zo gek om die er eens bij te pakken. En als je dan het verhaal van Simson hebt gelezen, vraag jezelf dan af: wat herken ik ervan terug in mijn eigen levensweg? Doet Simson mij misschien ergens aan herinneren?
Bij dit kerkblad vindt u een blaadje waarop staat hoe u zich kunt opgeven voor deze tuingesprekken. Iedereen welkom!

 

Kerkbestuur

Op zondag 26 mei nemen Yvonne van der Meer en Tineke Folkertsma afscheid als diaken. Daarmee wordt het kerkbestuur weer een beetje kleiner, want tot nu toe hebben we geen mensen gevonden die deze plaatsen willen innemen. Ook is er nog geen nieuwe voorzitter gevonden. En de scriba wil eigenlijk ook haar taken overdragen. En volgend jaar... Onlangs hadden we als predikanten en kerkelijk werkers een ontmoeting met Riemer Praamsma, de classispredikant van Fryslân. Hij gaf aan dat veel kerken in de problemen komen, doordat er geen kerkbestuur meer te vormen is. De kans is groot is dat dit ook in de gemeente van Burdaard-Wânswert-Jislum een probleem gaat worden. Je krijgt dan de situatie dat er wel kerkelijk leven is, maar dat niemand daar meer sturing aan geeft. Uiteindelijk betekent dat het einde van de gemeente. We blijven mensen vragen om deel te gaan uitmaken van het kerkbestuur. Om als voorzitter de vergaderingen te leiden en het overzicht op het geheel te houden.

Om als scriba de post van de gemeente te beheren en te communiceren tussen de verschillende groepen in de gemeente. Om als diaken om te zien naar mensen in nood. En als ouderling op bezoek te gaan bij mensen die het moeilijk hebben of oud geworden zijn. Is het moeilijk om in het kerkbestuur te zitten? De meeste dagen niet, want iedereen is van goede wil. Soms wel, want dan moet je een lastige beslissing nemen. Of je merkt dat een ander gemeentelid compleet anders over iets denkt. Of je moet heel veel pogingen doen om een afspraak voor een gesprek te maken.
Maar over het algemeen is het niet moeilijk. Het moeilijkste is: ervoor kiezen. Of: jezelf beschikbaar stellen en daarmee je prioriteiten anders leggen. Heb je eenmaal die drempel genomen, dan gaat de rest (bijna) als vanzelf en groei je in je taak. Dan merk je vaak ook de steun van mensen en de hulp van God. Het is te hopen dat het lukt om mensen deze drempel over te krijgen. We blijven dat proberen en we blijven vragen en bidden.

 

Gemeenteavond

Op de gemeenteavond van 18 april zijn de uitkomsten van de gehouden enquête gedeeld met de aanwezigen. Daarna is het voorstel van de kerkenraad besproken. Het voorstel was om de kerkelijke activiteiten te gaan concentreren in de kerk Op ’e Terp en in Op ‘e Hichte. Iedereen kon daar vervolgens zijn zegje over doen. Dat was ook de bedoeling: de mening van de gemeente horen.
Het voorstel van de kerkenraad werd niet zomaar aangenomen. Er zijn belangrijke opmerkingen geplaatst o.a. over de bereikbaarheid van de kerk Op ‘e Terp, de relatie met het MFC en de mogelijkheden voor het afstoten van gebouwen.
De volgende stap is dat de kerkrentmeesters de financiële kant van deze keuze en de staat van de gebouwen verder gaan (laten) uitwerken. Wat is (financieel) mogelijk? Wat is het kostenplaatje op de langere termijn? In een volgende ronde komt hier meer duidelijkheid over. En dan kan er misschien wel een keuze gemaakt worden.
Zoals gezegd op de gemeenteavond: als dominee neem ik afstand van dit proces. Ik hoor als dominee hier geen leiding aan te geven. Ik kan hooguit de kerkenraad adviseren. Dit proces mag mijn werk als dominee in de gemeente niet blokkeren. Dus daarom zet ik een stap terug en zal ik bij gemeenteavonden over dit thema niet meer aanwezig zijn. Op vergaderingen van de kerkenraad kan ik natuurlijk wel meepraten en eventueel adviseren.

Tot         besluit   Een hartelijke groet voor jullie allemaal!
                                                                                                                              Dominee Bert Timmer

 

 

 

terug